Sanal makine boyutları önceki nesillerPrevious generations of virtual machine sizes

Bu bölümde, önceki nesil sanal makine boyutları hakkında bilgi verilmektedir.This section provides information on previous generations of virtual machine sizes. Bu boyutlar hala kullanılabilir, ancak yeni nesiller mevcuttur.These sizes can still be used, but there are newer generations available.

F SerisiF-series

F Serisi, Intel Turbo Boost Technology 2.0 ile 3,1 GHz'e varan saat hızlarına ulaşabilen 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) işlemciyi temel alır.F-series is based on the 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) processor, which can achieve clock speeds as high as 3.1 GHz with the Intel Turbo Boost Technology 2.0. Bu değer Dv2 Serisi VM'lerdeki CPU performansıyla aynıdır.This is the same CPU performance as the Dv2-series of VMs.

F Serisi VM'ler, daha hızlı CPU'ya ihtiyaç duyan ancak çok fazla belleğe veya vCPU başına geçici depolamaya ihtiyaç duymayan iş yükleri için harika bir seçenektir.F-series VMs are an excellent choice for workloads that demand faster CPUs but do not need as much memory or temporary storage per vCPU. Analitikler, oyun sunucuları, web sunucuları ve toplu işleme gibi iş yükleri, F Serisinin özelliklerinden en fazla yarar sağlayacak iş yükleridir.Workloads such as analytics, gaming servers, web servers, and batch processing will benefit from the value of the F-series.

ACU: 210 - 250ACU: 210 - 250

Premium Depolama: DesteklenmiyorPremium Storage: Not Supported

Premium Depolama önbelleğe alma: DesteklenmiyorPremium Storage caching: Not Supported

BoyutSize Sanal işlemcivCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Maksimum geçici depolama iş boku: IOPS/Okuma MBps/Yazma MBpsMax temp storage throughput: IOPS/Read MBps/Write MBps Maksimum veri diskleri/iş aktarım: IOPSMax data disks/throughput: IOPS Max NIC'ler/Beklenen ağ bant genişliği (Mbps)Max NICs/Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_F1Standard_F1 11 22 1616 3000/46/233000/46/23 4/4x5004/4x500 2/7502/750
Standard_F2Standard_F2 22 44 3232 6000/93/466000/93/46 8/8x5008/8x500 2/15002/1500
Standard_F4Standard_F4 44 88 6464 12000/187/9312000/187/93 16/16x50016/16x500 4/30004/3000
Standard_F8Standard_F8 88 1616 128128 24000/375/18724000/375/187 32/32x50032/32x500 8/60008/6000
Standard_F16Standard_F16 1616 3232 256256 48000/750/37548000/750/375 64/64x50064/64x500 8/120008/12000

Fs serisi 1Fs-series 1

Fs serisi, Premium depolamaya ek olarak F serisinin tüm avantajlarını sağlar.The Fs-series provides all the advantages of the F-series, in addition to Premium storage.

ACU: 210 - 250ACU: 210 - 250

Premium Depolama: DesteklenenPremium Storage: Supported

Premium Depolama önbelleğe alma: DesteklenenPremium Storage caching: Supported

BoyutSize Sanal işlemcivCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Maksimum veri diskleriMax data disks Maksimum önbelleğe alınmış ve geçici depolama işliği: IOPS/MBps (GiB'de önbellek boyutu)Max cached and temp storage throughput: IOPS/MBps (cache size in GiB) Maksimum cached disk işçıktısı: IOPS/MBpsMax uncached disk throughput: IOPS/MBps Max NIC'ler/Beklenen ağ bant genişliği (Mbps)Max NICs/Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_F1sStandard_F1s 11 22 44 44 4000/32 (12)4000/32 (12) 3200/483200/48 2/7502/750
Standard_F2sStandard_F2s 22 44 88 88 8000/64 (24)8000/64 (24) 6400/966400/96 2/15002/1500
Standard_F4sStandard_F4s 44 88 1616 1616 16000/128 (48)16000/128 (48) 12800/19212800/192 4/30004/3000
Standard_F8sStandard_F8s 88 1616 3232 3232 32000/256 (96)32000/256 (96) 25600/38425600/384 8/60008/6000
Standard_F16sStandard_F16s 1616 3232 6464 6464 64000/512 (192)64000/512 (192) 51200/76851200/768 8/120008/12000

MB/sn = 10^6 bayt/saniye ve GiB = 1024^3 bayt.MBps = 10^6 bytes per second, and GiB = 1024^3 bytes.

1 Fs serisi VM ile mümkün olan maksimum disk verimi (IOPS veya MBps) ekli diskin (ler) sayısı, boyutu ve şeritle sınırlı olabilir.1 The maximum disk throughput (IOPS or MBps) possible with a Fs series VM may be limited by the number, size, and striping of the attached disk(s). Ayrıntılar için, Windows veya Linuxiçin yüksek performans için tasarım bölümüne bakın.For details, see designing for high performance for Windows or Linux.

NVv2 serisiNVv2-series

Yeni boyut önerisi: NVv3 serisiNewer size recommendation: NVv3-series

NVv2 serisi sanal makineler Intel Broadwell CPU'lar ile NVIDIA Tesla M60 GPU ve NVIDIA GRID teknolojisi tarafından desteklenmektedir.The NVv2-series virtual machines are powered by NVIDIA Tesla M60 GPUs and NVIDIA GRID technology with Intel Broadwell CPUs. Bu sanal makineler, müşterilerin verilerini görselleştirmek, sonuçları görüntülemek, CAD üzerinde çalışmak veya içeriği işlemek ve aktarmak için simüle etmek istedikleri GPU hızlandırılmış grafik uygulamaları ve sanal masaüstü bilgisayarlar için hedeflenir.These virtual machines are targeted for GPU accelerated graphics applications and virtual desktops where customers want to visualize their data, simulate results to view, work on CAD, or render and stream content. Ayrıca, bu sanal makineler kodlama ve işleme gibi tek duyarlıklı iş yüklerini çalıştırabilir.Additionally, these virtual machines can run single precision workloads such as encoding and rendering. NVv2 sanal makineleri Premium Depolama'yı destekler ve selefi NV serisi ile karşılaştırıldığında iki kat daha fazla sistem belleği (RAM) ile birlikte gelir.NVv2 virtual machines support Premium Storage and come with twice the system memory (RAM) when compared with its predecessor NV-series.

NVv2 örneklerindeki her GPU bir GRID lisansıyla birlikte gelir.Each GPU in NVv2 instances comes with a GRID license. Bu lisans, bir NV örneğini tek bir kullanıcı için sanal iş istasyonu olarak kullanma esnekliği sağlar veya 25 eşzamanlı kullanıcı sanal bir uygulama senaryosu için VM'ye bağlanabilir.This license gives you the flexibility to use an NV instance as a virtual workstation for a single user, or 25 concurrent users can connect to the VM for a virtual application scenario.

BoyutSize Sanal işlemcivCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB GPUGPU GPU bellek: GiBGPU memory: GiB Maksimum veri diskleriMax data disks En fazla NICMax NICs Sanal İş İstasyonlarıVirtual Workstations Sanal UygulamalarVirtual Applications
Standard_NV6s_v2Standard_NV6s_v2 66 112112 320320 11 88 1212 44 11 2525
Standard_NV12s_v2Standard_NV12s_v2 1212 224224 640640 22 1616 2424 88 22 5050
Standard_NV24s_v2Standard_NV24s_v2 2424 448448 12801280 44 3232 3232 88 44 100100

Boyut tablosu tanımlarıSize table definitions

 • Depolama kapasitesi GiB veya 1024^3 bayt cinsinden gösterilmiştir.Storage capacity is shown in units of GiB or 1024^3 bytes. GB cinsinden ölçülen diskleri (1000^3 bayt) GiB cinsinden ölçülen disklerle karşılaştırdığınızda (1024^3) GiB'de verilen kapasite numaralarının daha küçük görünebileceğini unutmayın.When you compare disks measured in GB (1000^3 bytes) to disks measured in GiB (1024^3) remember that capacity numbers given in GiB may appear smaller. Örneğin, 1023 GiB = 1098,4 GB.For example, 1023 GiB = 1098.4 GB.

 • Disk aktarım hızı, saniye başına giriş/çıkış işlemi sayısı (IOPS) ve MB/sn (MB/sn = 10^6 bayt/sn) üzerinden ölçülür.Disk throughput is measured in input/output operations per second (IOPS) and MBps where MBps = 10^6 bytes/sec.

 • Veri diskleri önbelleğe alınmış veya alınmamış modlarda çalışabilir.Data disks can operate in cached or uncached modes. Önbelleğe alınmış veri diski işlemi için ana bilgisayar önbelleği SaltOkunur veya OkuYaz moduna ayarlanır.For cached data disk operation, the host cache mode is set to ReadOnly or ReadWrite. Önbelleğe alınmamış veri diski işlemi için ana bilgisayar önbelleği Yok moduna ayarlanır.For uncached data disk operation, the host cache mode is set to None.

 • VM'leriniz için en iyi performansı elde etmek istiyorsanız, veri diski sayısını vCPU başına iki diskle sınırlamanız gerekir.If you want to get the best performance for your VMs, you should limit the number of data disks to two disks per vCPU.

 • Beklenen ağ bant genişliği, tüm HEDEFLER için tüm NIC'ler arasında VM türüne göre ayrılan maksimum toplanan bant genişliğidir.Expected network bandwidth is the maximum aggregated bandwidth allocated per VM type across all NICs, for all destinations. Daha fazla bilgi için Virtual machine network bant genişliğinebakın.For more information, see Virtual machine network bandwidth.

  Üst limitler garanti değildir.Upper limits aren't guaranteed. Sınırlar, amaçlanan uygulama için doğru VM türünü seçmek için kılavuz sunar.Limits offer guidance for selecting the right VM type for the intended application. Gerçek ağ performansı, ağ tıkanıklığı, uygulama yükleri ve ağ ayarları gibi çeşitli etkenlere bağlıdır.Actual network performance will depend on several factors including network congestion, application loads, and network settings. Ağ iş akışını optimize etme hakkında bilgi için Azure sanal makineleri için ağ bilginliğini optimize etme bilgisinebakın.For information on optimizing network throughput, see Optimize network throughput for Azure virtual machines. Linux veya Windows'da beklenen ağ performansını elde etmek için belirli bir sürümü seçmeniz veya VM'nizi optimize etmeniz gerekebilir.To achieve the expected network performance on Linux or Windows, you may need to select a specific version or optimize your VM. Daha fazla bilgi için bkz.For more information, see Bandwidth/Throughput testing (NTTTCP).

Sanal makine boyutları eski nesillerOlder generations of virtual machine sizes

Bu bölümde, eski nesil sanal makine boyutları hakkında bilgi verilmektedir.This section provides information on older generations of virtual machine sizes. Bu boyutlar hala desteklenir, ancak ek kapasite almaz.These sizes are still supported but will not receive additional capacity. Genellikle kullanılabilir yeni veya alternatif boyutlar vardır.There are newer or alternative sizes that are generally available. İhtiyaçlarınıza en uygun VM boyutlarını seçmek için lütfen Azure'daki Linux sanal makinelerinin Boyutlar'ına bakın.Please refer to Sizes for Linux virtual machines in Azure to choose the VM sizes that will best fit your need.

Linux VM'yi yeniden boyutlandırma hakkında daha fazla bilgi içinbkz.For more information on resizing a Linux VM, see Resize a Linux VM.


Temel ABasic A

Yeni boyut önerisi: Av2 serisiNewer size recommendation: Av2-series

Premium Depolama: DesteklenmiyorPremium Storage: Not Supported

Premium Depolama önbelleğe alma: DesteklenmiyorPremium Storage caching: Not Supported

Temel katman boyutları genelde geliştirme iş yükleri ve yük dengeleme, otomatik ölçeklendirme veya bellek kullanımı yoğun sanal makineler gerektirmeyen diğer uygulamalar içindir.The basic tier sizes are primarily for development workloads and other applications that don't require load balancing, auto-scaling, or memory-intensive virtual machines.

Boyut – Boyut\AdSize – Size\Name Sanal işlemcivCPU BellekMemory NIC'ler (Maks.)NICs (Max) En fazla geçici disk boyutuMax temporary disk size En çok,Max. veri diskleri (her biri 1023 GB)data disks (1023 GB each) En çok,Max. IOPS (disk başına 300)IOPS (300 per disk)
A0\Basic_A0A0\Basic_A0 11 768 MB768 MB 22 20 GB20 GB 11 1x3001x300
A1\Basic_A1A1\Basic_A1 11 1,75 GB1.75 GB 22 40 GB40 GB 22 2x3002x300
A2\Basic_A2A2\Basic_A2 22 3,5 GB3.5 GB 22 60 GB60 GB 44 4x3004x300
A3\Basic_A3A3\Basic_A3 44 7 GB7 GB 22 120 GB120 GB 88 8x3008x300
A4\Basic_A4A4\Basic_A4 88 14 GB14 GB 22 240 GB240 GB 1616 16x30016x300

Standard A0 - A4, CLI ve PowerShell kullanarakStandard A0 - A4 using CLI and PowerShell

Klasik dağıtım modelinde bazı VM boyutu adları CLI ve PowerShell'dekilerden biraz farklıdır:In the classic deployment model, some VM size names are slightly different in CLI and PowerShell:

 • Standard_A0 = Çok KüçükStandard_A0 is ExtraSmall
 • Standard_A1 = KüçükStandard_A1 is Small
 • Standard_A2 = OrtaStandard_A2 is Medium
 • Standard_A3 = BüyükStandard_A3 is Large
 • Standard_A4 = Çok BüyükStandard_A4 is ExtraLarge

A SerisiA-series

Yeni boyut önerisi: Av2 serisiNewer size recommendation: Av2-series

ACU: 50-100ACU: 50-100

Premium Depolama: DesteklenmiyorPremium Storage: Not Supported

Premium Depolama önbelleğe alma: DesteklenmiyorPremium Storage caching: Not Supported

BoyutSize Sanal işlemcivCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (HDD): GiBTemp storage (HDD): GiB Maksimum veri diskleriMax data disks Maksimum veri diski aktarım hızı: IOPSMax data disk throughput: IOPS Max NIC'ler/Beklenen ağ bant genişliği (Mbps)Max NICs/Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_A0 1Standard_A0 1 11 0,7680.768 2020 11 1x5001x500 2/1002/100
Standard_A1Standard_A1 11 1,751.75 7070 22 2x5002x500 2/5002/500
Standard_A2Standard_A2 22 3,53.5 135135 44 4x5004x500 2/5002/500
Standard_A3Standard_A3 44 77 285285 88 8x5008x500 2/10002/1000
Standard_A4Standard_A4 88 1414 605605 1616 16x50016x500 4/20004/2000
Standard_A5Standard_A5 22 1414 135135 44 4x5004x500 2/5002/500
Standard_A6Standard_A6 44 2828 285285 88 8x5008x500 2/10002/1000
Standard_A7Standard_A7 88 5656 605605 1616 16x50016x500 4/20004/2000

1 A0 boyutu fiziksel donanıma aşırı abonedir.1 The A0 size is over-subscribed on the physical hardware. Yalnızca bu boyutta diğer müşteri dağıtımları, çalışan iş yükünüzün performansını etkileyebilir.For this specific size only, other customer deployments may impact the performance of your running workload. Göreli performans aşağıda beklenen temel düzey olarak belirtilmiştir ve %15 oranında değişiklik gösterebilir.The relative performance is outlined below as the expected baseline, subject to an approximate variability of 15 percent.


A Serisi - Yoğun işlem gücü kullanımlı örneklerA-series - compute-intensive instances

Yeni boyut önerisi: Av2 serisiNewer size recommendation: Av2-series

ACU: 225ACU: 225

Premium Depolama: DesteklenmiyorPremium Storage: Not Supported

Premium Depolama önbelleğe alma: DesteklenmiyorPremium Storage caching: Not Supported

A8-A11 ve H Serisi boyutlar yoğun işlem gücü kullanımlı örnekler olarak da bilinir.The A8-A11 and H-series sizes are also known as compute-intensive instances. Bu boyutları çalıştıran donanım; yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) kümesi uygulamaları, modellemeler ve simülasyonlar gibi yoğun işlem ve ağ kullanımlı uygulamalar için tasarlanmış ve iyileştirilmiştir.The hardware that runs these sizes is designed and optimized for compute-intensive and network-intensive applications, including high-performance computing (HPC) cluster applications, modeling, and simulations. A8-A11 Serisinde, Intel Xeon E5-2670 @ 2,6 GHZ, H Serisinde ise Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3,2 GHz işlemciler kullanılmaktadır.The A8-A11 series uses Intel Xeon E5-2670 @ 2.6 GHZ and the H-series uses Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.2 GHz.

BoyutSize Sanal işlemcivCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (HDD): GiBTemp storage (HDD): GiB Maksimum veri diskleriMax data disks Maksimum veri diski aktarım hızı: IOPSMax data disk throughput: IOPS En fazla NICMax NICs
Standard_A8 1Standard_A8 1 88 5656 382382 3232 32x50032x500 22
Standard_A9 1Standard_A9 1 1616 112112 382382 6464 64x50064x500 44
Standard_A10Standard_A10 88 5656 382382 3232 32x50032x500 22
Standard_A11Standard_A11 1616 112112 382382 6464 64x50064x500 44

1.1.2 MPI uygulamaları için, özel RDMA arka uç ağı, ultra düşük gecikme süresi ve yüksek bant genişliği sağlayan FDR InfiniBand ağı tarafından etkinleştirilir.1For MPI applications, dedicated RDMA backend network is enabled by FDR InfiniBand network, which delivers ultra-low-latency and high bandwidth.

Not

A8 – A11 VM'lerin 3/2021 tarihinde emekliye ayrılması planlanmaktadır.The A8 – A11 VMs are planned for retirement on 3/2021. Daha fazla bilgi için HPC Geçiş Kılavuzu'nabakın.For more information, see HPC Migration Guide.


D SerisiD-series

Yeni boyut önerisi: Dv3 serisiNewer size recommendation: Dv3-series

ACU: 160-250 1ACU: 160-250 1

Premium Depolama: DesteklenmiyorPremium Storage: Not Supported

Premium Depolama önbelleğe alma: DesteklenmiyorPremium Storage caching: Not Supported

BoyutSize Sanal işlemcivCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Maksimum geçici depolama iş boku: IOPS/Okuma MBps/Yazma MBpsMax temp storage throughput: IOPS/Read MBps/Write MBps Maksimum veri diskleri/iş aktarım: IOPSMax data disks/throughput: IOPS Max NIC'ler/Beklenen ağ bant genişliği (Mbps)Max NICs/Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_D1Standard_D1 11 3,53.5 5050 3000/46/233000/46/23 4/4x5004/4x500 2/5002/500
Standard_D2Standard_D2 22 77 100100 6000/93/466000/93/46 8/8x5008/8x500 2/10002/1000
Standard_D3Standard_D3 44 1414 200200 12000/187/9312000/187/93 16/16x50016/16x500 4/20004/2000
Standard_D4Standard_D4 88 2828 400400 24000/375/18724000/375/187 32/32x50032/32x500 8/40008/4000

1 VM Aile aşağıdaki CPU's biri üzerinde çalıştırabilirsiniz: 2.2 GHz Intel Xeon® E5-2660 v2, 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) veya 2.3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell)1 VM Family can run on one of the following CPU's: 2.2 GHz Intel Xeon® E5-2660 v2, 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) or 2.3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell)


D serisi - bellek optimizeD-series - memory optimized

Yeni boyut önerisi: Dv3 serisiNewer size recommendation: Dv3-series

ACU: 160-250 1ACU: 160-250 1

Premium Depolama: DesteklenmiyorPremium Storage: Not Supported

Premium Depolama önbelleğe alma: DesteklenmiyorPremium Storage caching: Not Supported

BoyutSize Sanal işlemcivCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Maksimum geçici depolama iş boku: IOPS/Okuma MBps/Yazma MBpsMax temp storage throughput: IOPS/Read MBps/Write MBps Maksimum veri diskleri/iş aktarım: IOPSMax data disks/throughput: IOPS Max NIC'ler/Beklenen ağ bant genişliği (Mbps)Max NICs/Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_D11Standard_D11 22 1414 100100 6000/93/466000/93/46 8/8x5008/8x500 2/10002/1000
Standard_D12Standard_D12 44 2828 200200 12000/187/9312000/187/93 16/16x50016/16x500 4/20004/2000
Standard_D13Standard_D13 88 5656 400400 24000/375/18724000/375/187 32/32x50032/32x500 8/40008/4000
Standard_D14Standard_D14 1616 112112 800800 48000/750/37548000/750/375 64/64x50064/64x500 8/80008/8000

1 VM Aile aşağıdaki CPU's biri üzerinde çalıştırabilirsiniz: 2.2 GHz Intel Xeon® E5-2660 v2, 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) veya 2.3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell)1 VM Family can run on one of the following CPU's: 2.2 GHz Intel Xeon® E5-2660 v2, 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) or 2.3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell)


Önizleme: DC serisiPreview: DC-series

Premium Depolama: DesteklenenPremium Storage: Supported

Premium Depolama önbelleğe alma: DesteklenenPremium Storage caching: Supported

DC serisi, SGX teknolojisine sahip 3.7GHz Intel XEON E-2176G İşlemcinin en son neslini kullanır ve Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 4.7GHz'e kadar çıkabilir.The DC-series uses the latest generation of 3.7GHz Intel XEON E-2176G Processor with SGX technology, and with the Intel Turbo Boost Technology can go up to 4.7GHz.

BoyutSize Sanal işlemcivCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Maksimum veri diskleriMax data disks Maksimum önbelleğe alınmış ve geçici depolama aktarım hızı: IOPS-MB/sn (önbellek boyutu GiB biriminde)Max cached and temp storage throughput: IOPS / MBps (cache size in GiB) Maksimum önbelleğe alınmamış disk aktarım hızı: IOPS-MB/snMax uncached disk throughput: IOPS / MBps Max NIC ' ler / Beklenen ağ bant genişliği (Mbps)Max NICs / Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_DC2sStandard_DC2s 22 88 100100 22 4000 / 32 (43)4000 / 32 (43) 3200 /483200 /48 2 / 15002 / 1500
Standard_DC4sStandard_DC4s 44 1616 200200 44 8000 / 64 (86)8000 / 64 (86) 6400 /966400 /96 2 / 30002 / 3000

Önemli

DC serisi VM'ler nesil 2 Gen2 VM'lerdir ve yalnızca görüntüleri destekler.DC-series VMs are generation 2 VMs and only support Gen2 images.

DS serisiDS-series

Yeni boyut önerisi: Dsv3 serisiNewer size recommendation: Dsv3-series

ACU: 160-250 1ACU: 160-250 1

Premium Depolama: DesteklenenPremium Storage: Supported

Premium Depolama önbelleğe alma: DesteklenenPremium Storage caching: Supported

BoyutSize Sanal işlemcivCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Maksimum veri diskleriMax data disks Maksimum önbelleğe alınmış ve geçici depolama işliği: IOPS/MBps (GiB'de önbellek boyutu)Max cached and temp storage throughput: IOPS/MBps (cache size in GiB) Maksimum cached disk işçıktısı: IOPS/MBpsMax uncached disk throughput: IOPS/MBps Max NIC'ler/Beklenen ağ bant genişliği (Mbps)Max NICs/Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_DS1Standard_DS1 11 3,53.5 77 44 4000/32 (43)4000/32 (43) 3200/323200/32 2/5002/500
Standard_DS2Standard_DS2 22 77 1414 88 8000/64 (86)8000/64 (86) 6400/646400/64 2/10002/1000
Standard_DS3Standard_DS3 44 1414 2828 1616 16000/128 (172)16000/128 (172) 12800/12812800/128 4/20004/2000
Standard_DS4Standard_DS4 88 2828 5656 3232 32000/256 (344)32000/256 (344) 25600/25625600/256 8/40008/4000

1 VM Aile aşağıdaki CPU's biri üzerinde çalıştırabilirsiniz: 2.2 GHz Intel Xeon® E5-2660 v2, 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) veya 2.3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell)1 VM Family can run on one of the following CPU's: 2.2 GHz Intel Xeon® E5-2660 v2, 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) or 2.3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell)


DS serisi - bellek optimizeDS-series - memory optimized

Yeni boyut önerisi: Dsv3 serisiNewer size recommendation: Dsv3-series

ACU: 160-250 1,2ACU: 160-250 1,2

Premium Depolama: DesteklenenPremium Storage: Supported

Premium Depolama önbelleğe alma: DesteklenenPremium Storage caching: Supported

BoyutSize Sanal işlemcivCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Maksimum veri diskleriMax data disks Maksimum önbelleğe alınmış ve geçici depolama işliği: IOPS/MBps (GiB'de önbellek boyutu)Max cached and temp storage throughput: IOPS/MBps (cache size in GiB) Maksimum cached disk işçıktısı: IOPS/MBpsMax uncached disk throughput: IOPS/MBps Max NIC'ler/Beklenen ağ bant genişliği (Mbps)Max NICs/Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_DS11Standard_DS11 22 1414 2828 88 8000/64 (72)8000/64 (72) 6400/646400/64 2/10002/1000
Standard_DS12Standard_DS12 44 2828 5656 1616 16000/128 (144)16000/128 (144) 12800/12812800/128 4/20004/2000
Standard_DS13Standard_DS13 88 5656 112112 3232 32000/256 (288)32000/256 (288) 25600/25625600/256 8/40008/4000
Standard_DS14Standard_DS14 1616 112112 224224 6464 64000/512 (576)64000/512 (576) 51200/51251200/512 8/80008/8000

1 DS serisi VM ile mümkün olan maksimum disk verimi (IOPS veya MBps) ekli diskin (ler) sayısı, boyutu ve şeritle sınırlı olabilir.1 The maximum disk throughput (IOPS or MBps) possible with a DS series VM may be limited by the number, size and striping of the attached disk(s). Ayrıntılar için, Windows veya Linuxiçin yüksek performans için tasarım bölümüne bakın.For details, see designing for high performance for Windows or Linux. 2 VM Aile aşağıdaki CPU's biri üzerinde çalıştırabilirsiniz: 2.2 GHz Intel Xeon® E5-2660 v2, 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) veya 2.3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell)2 VM Family can run on one of the following CPU's: 2.2 GHz Intel Xeon® E5-2660 v2, 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) or 2.3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell)


Ls serisiLs-series

Ls serisi, Intel® Xeon İşlemci E5 v3 ailesi ile 32’ye kadar vCPU kullanım olanağı sunar.The Ls-series offers up to 32 vCPUs, using the Intel® Xeon® processor E5 v3 family. Ls serisi, G/GS serisi ile aynı CPU performansı sunar ve her vCPU başına 8 GiB bellek içerir.The Ls-series gets the same CPU performance as the G/GS-Series and comes with 8 GiB of memory per vCPU.

Ls serisi, dayanıklı veri diskleri tarafından ulaşılabilen IOPS'yi artırmak için yerel bir önbellek oluşturulmasını desteklemez.The Ls-series does not support the creation of a local cache to increase the IOPS achievable by durable data disks. Yerel diskin yüksek iş verisi ve IOPS'si, Ls serisi VM'leri, tek bir VM'nin başarısız olması durumunda kalıcılık elde etmek için birden çok VM'de verileri çoğaltan Apache Cassandra ve MongoDB gibi NoSQL depoları için idealdir.The high throughput and IOPS of the local disk makes Ls-series VMs ideal for NoSQL stores such as Apache Cassandra and MongoDB which replicate data across multiple VMs to achieve persistence in the event of the failure of a single VM.

ACU: 180-240ACU: 180-240

Premium Depolama: DesteklenenPremium Storage: Supported

Premium Depolama önbelleğe alma: DesteklenmiyorPremium Storage caching: Not Supported

BoyutSize Sanal işlemcivCPU Bellek (GİB)Memory (GiB) Geçici depolama (GiB)Temp storage (GiB) Maksimum veri diskleriMax data disks Maksimum geçici depolama işliği (IOPS/MBps)Max temp storage throughput (IOPS/MBps) Maksimum önbelleğe alınmış disk işçıktısı (IOPS/MBps)Max uncached disk throughput (IOPS/MBps) Max NIC'ler/Beklenen ağ bant genişliği (Mbps)Max NICs/Expected network bandwidth (Mbps)
Standart_L4sStandard_L4s 44 3232 678678 1616 20000/20020000/200 5000/1255000/125 2/40002/4000
Standart_L8sStandard_L8s 88 6464 13881388 3232 40000/40040000/400 10000/25010000/250 4/80004/8000
Standart_L16sStandard_L16s 1616 128128 28072807 6464 80000/80080000/800 20000/50020000/500 8/160008/16000
Standard_L32s 1Standard_L32s 1 3232 256256 56305630 6464 160000/1600160000/1600 40000/100040000/1000 8/200008/20000

Ls serisi VM'lerle mümkün olan maksimum disk verimi, ekli disklerin sayısı, boyutu ve şeritle sınırlı olabilir.The maximum disk throughput possible with Ls-series VMs may be limited by the number, size, and striping of any attached disks. Ayrıntılar için, Windows veya Linuxiçin yüksek performans için tasarım bölümüne bakın.For details, see designing for high performance for Windows or Linux.

1 Örnek, tek bir müşteriye adanmış donanıma yalıtılır.1 Instance is isolated to hardware dedicated to a single customer.

GS serisiGS-series

ACU: 180 - 240 1ACU: 180 - 240 1

Premium Depolama: DesteklenenPremium Storage: Supported

Premium Depolama önbelleğe alma: DesteklenenPremium Storage caching: Supported

BoyutSize Sanal işlemcivCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Maksimum veri diskleriMax data disks Maksimum önbelleğe alınmış ve geçici depolama aktarım hızı: IOPS-MB/sn (önbellek boyutu GiB biriminde)Max cached and temp storage throughput: IOPS / MBps (cache size in GiB) Maksimum cached disk işçıktısı: IOPS/MBpsMax uncached disk throughput: IOPS/MBps Max NIC'ler/Beklenen ağ bant genişliği (Mbps)Max NICs/Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_GS1Standard_GS1 22 2828 5656 88 10000/100 (264)10000/100 (264) 5000/ 1255000/ 125 2/20002/2000
Standard_GS2Standard_GS2 44 5656 112112 1616 20000/200 (528)20000/200 (528) 10000/ 25010000/ 250 2/40002/4000
Standard_GS3Standard_GS3 88 112112 224224 3232 40000/400 (1056)40000/400 (1056) 20000/ 50020000/ 500 4/80004/8000
Standard_GS4 3Standard_GS4 3 1616 224224 448448 6464 80000/800 (2112)80000/800 (2112) 40000/100040000/1000 8/160008/16000
Standard_GS5 2, 3Standard_GS5 2, 3 3232 448448 896896 6464 160000/1600 (4224)160000/1600 (4224) 80000/200080000/2000 8/200008/20000

1 GS serisi VM ile mümkün olan maksimum disk verimi (IOPS veya MBps) ekli diskin (ler) sayısı, boyutu ve şeritle sınırlı olabilir.1 The maximum disk throughput (IOPS or MBps) possible with a GS series VM may be limited by the number, size and striping of the attached disk(s). Ayrıntılar için, Windows veya Linuxiçin yüksek performans için tasarım bölümüne bakın.For details, see designing for high performance for Windows or Linux.

2 Örnek, tek bir müşteriye adanmış donanıma yalıtılır.2 Instance is isolated to hardware dedicated to a single customer.

3 Kısıtlı çekirdek boyutları mevcuttur.3 Constrained core sizes available.


G SerisiG-series

ACU: 180 - 240ACU: 180 - 240

Premium Depolama: DesteklenmiyorPremium Storage: Not Supported

Premium Depolama önbelleğe alma: DesteklenmiyorPremium Storage caching: Not Supported

BoyutSize Sanal işlemcivCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Maksimum geçici depolama iş boku: IOPS/Okuma MBps/Yazma MBpsMax temp storage throughput: IOPS/Read MBps/Write MBps Maksimum veri diskleri/iş aktarım: IOPSMax data disks/throughput: IOPS Max NIC'ler/Beklenen ağ bant genişliği (Mbps)Max NICs/Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_G1Standard_G1 22 2828 384384 6000/93/466000/93/46 8/8x5008/8x500 2/20002/2000
Standard_G2Standard_G2 44 5656 768768 12000/187/9312000/187/93 16/16x50016/16x500 2/40002/4000
Standard_G3Standard_G3 88 112112 15361536 24000/375/18724000/375/187 32/32x50032/32x500 4/80004/8000
Standard_G4Standard_G4 1616 224224 30723072 48000/750/37548000/750/375 64/64x50064/64x500 8/160008/16000
Standard_G5 1Standard_G5 1 3232 448448 61446144 96000/1500/75096000/1500/750 64/64x50064/64x500 8/200008/20000

1 Örnek, tek bir müşteriye adanmış donanıma yalıtılır.1 Instance is isolated to hardware dedicated to a single customer.

Diğer boyutlarOther sizes

Sonraki adımlarNext steps

Azure bilgi işlem birimlerinin (ACU) Azure SK'leri genelinde bilgi işlem performansını karşılaştırmanıza nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about how Azure compute units (ACU) can help you compare compute performance across Azure SKUs.