Azure Sanal Makinelerinde SQL Server'a Genel Bakış (Windows)Overview of SQL Server on Azure Virtual Machines (Windows)

Bu konu başlığı, Azure Windows sanal makinelerinde (VM'ler) SQL Server çalıştırmaya yönelik seçeneklerle birlikte portal görüntülerinin bağlantılarını ve sık gerçekleştirilen görevlerin genel açıklamasını içermektedir.This topic describes your options for running SQL Server on Azure Windows virtual machines (VMs), along with links to portal images and an overview of common tasks.

Not

SQL Server'ı zaten biliyor ve yalnızca bir SQL Server Windows VM'sinin nasıl dağıtılacağını görmek istiyorsanız bkz. Azure'da bir Windows SQL Server VM'si sağlama.If you're already familiar with SQL Server and just want to see how to deploy a SQL Server Windows VM, see Provision a Windows SQL Server VM in the Azure. SQL Server içeren bir Linux VM oluşturmak istiyorsanız bkz. Azure'da Linux SQL Server VM'si sağlamaOr if you want to create a Linux VM with SQL Server, see Provision a Linux SQL Server VM in the Azure

Veritabanı yöneticisi veya geliştiriciyseniz Azure VM’leri, şirket içi SQL Server iş yüklerinizi ve uygulamalarınızı Buluta taşımanız için bir yöntem sağlar.If you are a database administrator or a developer, Azure VMs provide a way to move your on-premises SQL Server workloads and applications to the Cloud.

SenaryolarScenarios

Verilerinizi Azure’da barındırmayı seçmeniz için birçok neden vardır.There are many reasons that you might choose to host your data in Azure. Uygulamanız Azure’a taşınıyorsa verilerin taşınma performansı da artırır.If your application is moving to Azure, it improves performance to also move the data. Bununla birlikte, başka avantajları da vardır.But there are other benefits. Küresel bir erişim ağı ve olağanüstü durum kurtarma için birden fazla veri merkezine otomatik olarak erişebilirsiniz.You automatically have access to multiple data centers for a global presence and disaster recovery. Ayrıca veriler son derece güvenilir ve dayanıklı olur.The data is also highly secured and durable.

Azure VM’lerinde çalışan SQL Server, ilişkisel verilerinizi Azure’da depolamak için yararlanabileceğiniz bir seçenektir.SQL Server running on Azure VMs is one option for storing your relational data in Azure. Birkaç senaryo için iyi bir seçimdir.It is good choice for several scenarios. Örneğin, bir Azure VM’sini şirket içi SQL Server makinesinde mümkün olduğunca benzer şekilde yapılandırmak isteyebilirsiniz.For example, you might want to configure the Azure VM as similarly as possible to an on-premises SQL Server machine. Alternatif olarak, aynı veritabanı sunucusunda ek uygulamalar ve hizmetler çalıştırmak isteyebilirsiniz.Or you might want to run additional applications and services on the same database server. Daha fazla senaryoyu ve dikkat edilmesi gereken noktayı göz önünde bulundurmanıza yardım edebilecek iki ana kaynak vardır:There are two main resources that can help you think through even more scenarios and considerations:

Yeni bir SQL sanal makinesi oluşturmaCreate a new SQL VM

Aşağıdaki bölümlerde SQL Server sanal makine galeri görüntüleri için Azure portalının doğrudan bağlantıları verilmektedir.The following sections provide direct links to the Azure portal for the SQL Server virtual machine gallery images. Seçtiğiniz görüntüye bağlı olarak, SQL Server lisans maliyetlerini dakika başına temelde ödeyebilir veya kendi lisansınızı getirebilirsiniz (KLG).Depending on the image you select, you can either pay for SQL Server licensing costs on a per-minute basis, or you can bring your own license (BYOL).

Yeni SQL VM oluşturmaya yönelik adım adım yönergeleri, Azure Portal'da SQL Server sanal makine hazırlama öğreticisinde bulabilirsiniz.Find step-by-step guidance for creating a new SQL VM in the tutorial, Provision a SQL Server virtual machine in the Azure portal. Ayrıca,uygun makine boyutunu seçmeyi ve sağlama işlemi sırasında kullanılabilir diğer seçenekleri açıklayan SQL Server VM’ler için performans en iyi uygulamaları’nı gözden geçirin.Also, review the Performance best practices for SQL Server VMs, which explains how to select the appropriate machine size and other features available during provisioning.

Seçenek 1: Dakika başına lisanslama ile SQL sanal makinesi oluşturmaOption 1: Create a SQL VM with per-minute licensing

Aşağıdaki tabloda sanal makine galerisindeki en son SQL Server görüntülerinin bir matrisi verilmektedir.The following table provides a matrix of the latest SQL Server images in the virtual machine gallery. Belirtilen sürüm, yayın ve işletim sisteminizle yeni bir SQL VM oluşturmaya başlamak için bağlantılardan birine tıklayın.Click on any link to begin creating a new SQL VM with your specified version, edition, and operating system.

İpucu

Bu görüntülerin VM ve SQL fiyatlandırmasını anlamak için bkz. SQL Server Azure VM’leri için fiyatlandırma kılavuzu.To understand the VM and SQL pricing for these images, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs.

SürümVersion İşletim SistemiOperating System SürümEdition
SQL Server 2017SQL Server 2017 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, DeveloperEnterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2016 SP1SQL Server 2016 SP1 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise, Standard, Web, Express, DeveloperEnterprise, Standard, Web, Express, Developer
SQL Server 2014 SP2SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express
SQL Server 2012 SP3SQL Server 2012 SP3 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise, Standard, Web, ExpressEnterprise, Standard, Web, Express

Not

Kullanabileceğiniz Linux SQL Server sanal makine görüntülerini görmek için bkz. Azure Sanal Makinelerinde SQL Server'a Genel Bakış (Linux).To see the available Linux SQL Server virtual machine images, see Overview of SQL Server on Azure Virtual Machines (Linux).

Seçenek 2: Var olan bir lisans ile SQL sanal makinesi oluşturma Option 2: Create a SQL VM with an existing license

Ayrıca kendi lisansınızı getirebilirsiniz (KLG).You can also bring your own license (BYOL). Bu senaryoda, SQL Server Lisans için hiçbir ek bir ücret olmadan yalnızca VM için ödeme yaparsınız.In this scenario, you only pay for the VM without any additional charges for SQL Server licensing. Kendi lisansınızı kullanmak için, aşağıdaki SQL Server sürümleri, yayınları ve işletim sistemleri matrisini kullanın.To use your own license, use the matrix of SQL Server versions, editions, and operating systems below. Portalda, bu görüntü adlarına {KLG} ön eki getirilir.In the portal, these image names are prefixed with {BYOL}.

İpucu

Kendi lisansınızı getirmek, sürekli üretim iş yüklerinde zaman içinde paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir.Bringing your own license can save you money over time for continuous production workloads. Daha fazla bilgi için bkz. SQL Server Azure VM’leri için fiyatlandırma kılavuzu.For more information, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs.

SürümVersion İşletim sistemiOperating system SürümEdition
SQL Server 2016 SP1SQL Server 2016 SP1 Windows Server 2016Windows Server 2016 Enterprise KLG, Standard KLGEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2014 SP2SQL Server 2014 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise KLG, Standard KLGEnterprise BYOL, Standard BYOL
SQL Server 2012 SP2SQL Server 2012 SP2 Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 Enterprise KLG, Standard KLGEnterprise BYOL, Standard BYOL

Bu listeye ek olarak kullanılabilen başka SQL Server sürümü ve işletim sistemi birleşimleri de vardır.In addition to this list, other combinations of SQL Server versions and operating systems are available. Azure portalında market araması yaparak diğer görüntüleri bulabilirsiniz ("{KLG} SQL Server" aratın).Find other images through a marketplace search in the Azure portal (search for "{BYOL} SQL Server").

Önemli

KLG VM görüntülerini kullanmak için Azure’da Yazılım Güvencesi ile Lisans Taşınabilirliği içeren bir Kuruluş Sözleşmeniz olmalıdır.To use BYOL VM images, you must have an Enterprise Agreement with License Mobility through Software Assurance on Azure. Ayrıca, kullanmak istediğiniz SQL Server sürümü/yayını için geçerli bir lisans da gerekir.You also need a valid license for the version/edition of SQL Server you want to use. VM’nizi sağladıktan sonra 10 gün içinde gerekli KLG bilgilerini Microsoft’a vermelisiniz.You must provide the necessary BYOL information to Microsoft within 10 days of provisioning your VM.

Not

Dakika başına ödemeli SQL Server VM'nin lisanslama modelini kendi lisansınızı kullanacak şekilde değiştirmezsiniz.It is not possible to change the licensing model of a pay-per-minute SQL Server VM to use your own license. Bu durumda yeni bir KLG VM oluşturmanız ve veritabanlarınızı yeni VM'ye geçirmeniz gerekir.In this case, you must create a new BYOL VM and migrate your databases to the new VM.

SQL VM’nizi yönetmeManage your SQL VM

SQL Server sanal makinenizi sağladıktan sonra isteğe bağlı birkaç yönetim görevi vardır.After provisioning your SQL Server VM, there are several optional management tasks. Birçok yönden, SQL Server’ı tam olarak şirket içi SQL Server örneğindeki gibi yapılandırır ve yönetirsiniz.In many aspects, you configure and manage SQL Server exactly like you would manage an on-premises SQL Server instance. Ancak bazı görevler Azure’a özgüdür.However, some tasks are specific to Azure. Aşağıdaki bölümlerde daha fazla bilgi için bağlantılar ile birlikte bu alanlardan bazıları vurgulanmaktır.The following sections highlight some of these areas with links to more information.

VM’ye bağlanmaConnect to the VM

SQL Server VM’nize SQL Server Management Studio (SSMS) gibi araçlar üzerinden bağlanmak başlıca yönetim adımlarından biridir.One of the most basic management steps is to connect to your SQL Server VM through tools, such as SQL Server Management Studio (SSMS). Yeni SQL Server VM’ye bağlanma hakkındaki yönergeler için bkz. Azure’da SQL Server Sanal Makinesine bağlanma.For instructions on how to connect to your new SQL Server VM, see Connect to a SQL Server Virtual Machine on Azure.

Verilerinizi geçirmeMigrate your data

Varolan bir veritabanınız varsa, bunu yeni sağlanan SQL VM'ye taşımak istersiniz.If you have an existing database, you'll want to move that to the newly provisioned SQL VM. Geçiş seçenekleri ve kılavuzların listesi için bkz. Azure VM’de bir Veritabanını SQL Server’a Geçirme.For a list of migration options and guidance, see Migrating a Database to SQL Server on an Azure VM.

Yüksek kullanılabilirliği yapılandırmaConfigure high availability

Size yüksek kullanılabilirlik gerekiyorsa, SQL Server Kullanılabilirlik gruplarını yapılandırmayı dikkate alın.If you require high availability, consider configuring SQL Server Availability Groups. Bu, bir sanal ağda birden fazla Azure VM’yi içerir.This involves multiple Azure VMs in a virtual network. Azure portal bu yapılandırmayı sizin için ayarlayan bir şablona sahiptir.The Azure portal has a template that sets up this configuration for you. Daha fazla bilgi için bkz. Azure Resource Manager sanal makinelerde AlwaysOn Kullanılabilirlik grubu yapılandırma.For more information, see Configure an AlwaysOn availability group in Azure Resource Manager virtual machines. Kullanılabilirlik Grubunuzu ve ilgili dinleyiciyi el ile yapılandırmak istiyorsanız, bkz. Azure VM’de AlwaysOn Kullanılabilirlik Grupları yapılandırma.If you want to manually configure your Availability Group and associated listener, see Configure AlwaysOn Availability Groups in Azure VM.

Diğer yüksek kullanılabilirlik dikkate alınacak noktaları için bkz. Azure Virtual Machines’de SQL Server için Yüksek Kullanılabilirlik ve Olağanüstü Durum Kurtarma.For other high availability considerations, see High Availability and Disaster Recovery for SQL Server in Azure Virtual Machines.

Verilerinizi yedeklemeBack up your data

Azure sanal makineleri, blob depolama biriminde düzenli olarak veritabanınızın yedeklerini oluşturan Otomatik Yedekleme özelliğinden yararlanabilir.Azure VMs can take advantage of Automated Backup, which regularly creates backups of your database to blob storage. Bu tekniği el ile de kullanabilirsiniz.You can also manually use this technique. Daha fazla bilgi için. bkz. SQL Server Yedekleme ve Geri Yükleme için Azure Storage’ı Kullanma.For more information, see Use Azure Storage for SQL Server Backup and Restore. Tüm yedekleme ve geri yükleme seçeneklerine genel bakış için bkz. Azure Virtual Machines’de SQL Server için Yedekleme ve geri Yükleme.For an overview of all backup and restore options, see Backup and Restore for SQL Server in Azure Virtual Machines.

Otomatik güncelleştirmelerAutomate updates

Azure sanal makineleri önemli Windows ve SQL Server güncelleştirmelerini otomatik olarak yüklemek için bir bakım penceresi zamanlamak üzere Otomatik Düzeltme Eki Uygulama özelliğini kullanabilir.Azure VMs can use Automated Patching to schedule a maintenance window for installing important windows and SQL Server updates automatically.

Müşteri deneyimini geliştirme programı (CEIP)Customer experience improvement program (CEIP)

Müşteri Deneyimini Geliştirme Programı (CEIP) varsayılan olarak etkindir.The Customer Experience Improvement Program (CEIP) is enabled by default. Bu, SQL Server’ın geliştirilmesine yardımcı olmak için Microsoft’a düzenli olarak raporlar gönderir.This periodically sends reports to Microsoft to help improve SQL Server. CEIP’i hazırladıktan sonra devre dışı bırakmak istemiyorsanız CEIP için herhangi bir yönetim görevi gerekmez.There is no management task required with CEIP unless you want to disable it after provisioning. VM’ye uzak masaüstüyle bağlanarak CEIP özelleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.You can customize or disable the CEIP by connecting to the VM with remote desktop. Ardından SQL Server Hata ve Kullanım Raporlama yardımcı programını çalıştırın.Then run the SQL Server Error and Usage Reporting utility. Raporlamayı devre dışı bırakmak için yönergeleri izleyin.Follow the instructions to disable reporting.

Veri toplama hakkında daha fazla bilgi için bkz. SQL Server Gizlilik Bildirimi.For more information about data collection, see the SQL Server Privacy Statement.

Sonraki adımlarNext steps

Fiyatlandırmayla ilgili sorular için bkz. SQL Server Azure VM’leri için fiyatlandırma kılavuzu ve Azure fiyatlandırma sayfası.For questions about pricing, see Pricing guidance for SQL Server Azure VMs and the Azure pricing page. Hedef SQL Server sürümünüzü İşletim Sistemi/Yazılım listesinden seçin.Select your target edition of SQL Server in the OS/Software list. Ardından farklı boyutlardaki sanal makinelerin fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz.Then view the prices for differently sized virtual machines.

Başka sorunuz mu var?More question? Önce, bkz. Azure Virtual Machines’de SQL Server Kullanmaya Başlama SSS.First, see the SQL Server on Azure Virtual Machines FAQ. Ayrıca sorularınızı ve yorumlarınızı, Microsoft ve toplulukla etkileşim kurmak amacıyla bir SQL VM konusunun alt kısmına da ekleyebilirsiniz.But also add your questions or comments to the bottom of any SQL VM topics to interact with Microsoft and the community.