Depolama Gezgini ile çalışmaya başlamaGet started with Storage Explorer

Genel BakışOverview

Microsoft Azure Depolama Gezgini; Windows, macOS ve Linux’ta Azure Depolama ile çalışmayı kolaylaştıran bir tek başına uygulamadır.Microsoft Azure Storage Explorer is a standalone app that makes it easy to work with Azure Storage data on Windows, macOS, and Linux. Bu makalede, Azure depolama hesaplarınızı bağlamak ve yönetmek için kullanabileceğiniz çeşitli yollar öğreneceksiniz.In this article, you'll learn several ways of connecting to and managing your Azure storage accounts.

Microsoft Azure Depolama Gezgini

ÖnkoşullarPrerequisites

Aşağıdaki Windows destek sürümleri Depolama Gezgini:The following versions of Windows support Storage Explorer:

 • Windows 10 (önerilir)Windows 10 (recommended)
 • Windows 8Windows 8
 • Windows 7Windows 7

Tüm Windows sürümleri için Depolama Gezgini en az .NET Framework 4.7.2 gerektirir.For all versions of Windows, Storage Explorer requires .NET Framework 4.7.2 at a minimum.

İndirme ve yüklemeDownload and install

Depolama Gezgini indirmek ve yüklemek için bkz. Azure Depolama Gezgini.To download and install Storage Explorer, see Azure Storage Explorer.

Bir depolama hesabı veya hizmetine bağlanmakConnect to a storage account or service

Depolama Gezgini depolama hesaplarına bağlamak için birçok yol sağlar.Storage Explorer provides several ways to connect to storage accounts. Genel olarak şunlardan birini yapabilirsiniz:In general you can either:

Azure'da oturum açmaSign in to Azure

Not

Oturum açtıktan sonra kaynakları tam olarak erişmek için Depolama Gezgini hem yönetim (Azure Resource Manager) hem de veri katmanı izinleri gerektirir.To fully access resources after you sign in, Storage Explorer requires both management (Azure Resource Manager) and data layer permissions. Bu, depolama hesabınıza, hesaptaki kapsayıcılara ve kapsayıcılardaki verilere erişmenizi sağlayan Azure Active Directory (Azure AD) izinlerinin olması gerektiği anlamına gelir.This means that you need Azure Active Directory (Azure AD) permissions, which give you access to your storage account, the containers in the account, and the data in the containers. Yalnızca veri katmanında izinleriniz varsa, Azure AD aracılığıyla bir kaynak eklemeyidüşünün.If you have permissions only at the data layer, consider adding a resource through Azure AD. Depolama Gezgini gerekli olan belirli izinler hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Azure Depolama Gezgini sorun giderme kılavuzu.For more information about the specific permissions Storage Explorer requires, see the Azure Storage Explorer troubleshooting guide.

 1. Depolama Gezgini, hesap yönetimini görüntüle' yi seçin > Account Management veya hesapları Yönet düğmesini seçin.In Storage Explorer, select View > Account Management or select the Manage Accounts button.

  Hesapları Yönet

 2. Hesap yönetimi artık oturum açtığınız tüm Azure hesaplarını görüntülüyor.ACCOUNT MANAGEMENT now displays all the Azure accounts you've signed in to. Başka bir hesaba bağlanmak için Hesap Ekle' yi seçin.To connect to another account, select Add an account.

 3. Azure depolama 'Ya Bağlan bölümünde, ulusal bir bulutta veya bir Azure Stack oturum açmak için Azure ortamından bir Azure bulutu seçin.In Connect to Azure Storage, select an Azure cloud from Azure environment to sign in to a national cloud or an Azure Stack. Ortamınızı seçtikten sonra İleri' yi seçin.After you choose your environment, select Next.

  Oturum açma seçeneği

  Depolama Gezgini, oturum açmak için bir sayfa açar.Storage Explorer opens a page for you to sign in. Daha fazla bilgi için bkz. depolama Gezginini bir Azure Stack aboneliğine veya depolama hesabına bağlama.For more information, see Connect storage explorer to an Azure Stack subscription or storage account.

 4. Azure hesabıyla başarıyla oturum açtıktan sonra hesap yönetimi altında bu hesapla ilişkili hesap ve Azure abonelikleri görüntülenir.After you successfully sign in with an Azure account, the account and the Azure subscriptions associated with that account appear under ACCOUNT MANAGEMENT. Seçiminize tüm Azure aboneliklerinden hiçbiri arasında geçiş yapmak için tüm abonelikler ' i seçin.Select All subscriptions to toggle your selection between all or none of the listed Azure subscriptions. Birlikte çalışmak istediğiniz Azure aboneliklerini seçin ve ardından Uygula’yı seçin.Select the Azure subscriptions that you want to work with, and then select Apply.

  Azure aboneliklerini seçme

  Gezgin seçili Azure abonelikleriyle ilişkili depolama hesaplarını görüntüler.EXPLORER displays the storage accounts associated with the selected Azure subscriptions.

  Seçili Azure abonelikleri

Belirli bir kaynağı iliştirmeAttach a specific resource

Depolama Gezgini bir kaynağa eklemenin birkaç yolu vardır:There are several ways to attach to a resource in Storage Explorer:

Azure AD aracılığıyla kaynak eklemeAdd a resource via Azure AD

 1. Azure depolama 'Ya Bağlan' ı açmak için Bağlan simgesini seçin.Select the Connect symbol to open Connect to Azure Storage.

  Azure Storage’a bağlanma seçeneği

 2. Daha önce yapmadıysanız, kaynağa erişimi olan Azure hesabı 'nda oturum açmak için Azure hesabı ekle seçeneğini kullanın.If you haven't already done so, use the Add an Azure Account option to sign in to the Azure account that has access to the resource. Oturum açtıktan sonra Azure depolama 'Ya Bağlan' a geri dönün.After you sign in, return to Connect to Azure Storage.

 3. Azure Active Directory (Azure AD) aracılığıyla Kaynak Ekle' yi seçin ve ardından İleri' yi seçin.Select Add a resource via Azure Active Directory (Azure AD), and then select Next.

 4. Bir Azure hesabı ve kiracı seçin.Select an Azure account and tenant. Bu değerler, iliştirmek istediğiniz depolama kaynağına erişebilmelidir.These values must have access to the Storage resource you want to attach to. İleri’yi seçin.Select Next.

 5. Eklemek istediğiniz kaynak türünü seçin.Choose the resource type you want to attach. Bağlanmak için gereken bilgileri girin.Enter the information needed to connect.

  Bu sayfaya girdiğiniz bilgiler, eklediğiniz kaynak türüne bağlıdır.The information you enter on this page depends on what type of resource you're adding. Doğru kaynak türünü seçtiğinizden emin olun.Make sure to choose the correct type of resource. Gerekli bilgileri girdikten sonra İleri' yi seçin.After you've entered the required information, select Next.

 6. Tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için bağlantı özetini gözden geçirin.Review the Connection Summary to make sure all the information is correct. Varsa, Bağlan' ı seçin.If it is, select Connect. Aksi takdirde, yanlış bilgileri onarmak için önceki sayfalara geri dönmek üzere geri ' yi seçin.Otherwise, select Back to return to the previous pages to fix any incorrect information.

Bağlantı başarıyla eklendikten sonra kaynak ağacı bağlantıyı temsil eden düğüme gider.After the connection is successfully added, the resource tree goes to the node that represents the connection. Kaynak, Yerel & bağlı > depolama hesapları > (ekli kapsayıcılar) > BLOB kapsayıcıları altında görünür.The resource appears under Local & Attached > Storage Accounts > (Attached Containers) > Blob Containers. Depolama Gezgini bağlantınızı ekleyemedik veya bağlantıyı başarıyla ekledikten sonra verilerinize erişemiyorsanız, bkz. Azure Depolama Gezgini sorun giderme kılavuzu.If Storage Explorer couldn't add your connection, or if you can't access your data after successfully adding the connection, see the Azure Storage Explorer troubleshooting guide.

Bağlantı dizesi kullanmaUse a connection string

 1. Azure depolama 'Ya Bağlan' ı açmak için Bağlan simgesini seçin.Select the Connect symbol to open Connect to Azure Storage.

  Azure Storage’a bağlanma seçeneği

 2. Bir bağlantı dizesi kullan' ı seçin ve ardından İleri' yi seçin.Select Use a connection string, and then select Next.

 3. Bağlantınız için bir görünen ad seçin ve Bağlantı dizenizi girin.Choose a display name for your connection and enter your connection string. Ardından İleri' yi seçin.Then, select Next.

 4. Tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için bağlantı özetini gözden geçirin.Review the Connection Summary to make sure all the information is correct. Varsa, Bağlan' ı seçin.If it is, select Connect. Aksi takdirde, yanlış bilgileri onarmak için önceki sayfalara geri dönmek üzere geri ' yi seçin.Otherwise, select Back to return to the previous pages to fix any incorrect information.

Bağlantı başarıyla eklendikten sonra kaynak ağacı bağlantıyı temsil eden düğüme gider.After the connection is successfully added, the resource tree goes to the node that represents the connection. Kaynak, Yerel & bağlı > depolama hesapları altında görünür.The resource appears under Local & Attached > Storage Accounts. Depolama Gezgini bağlantınızı ekleyemedik veya bağlantıyı başarıyla ekledikten sonra verilerinize erişemiyorsanız, bkz. Azure Depolama Gezgini sorun giderme kılavuzu.If Storage Explorer couldn't add your connection, or if you can't access your data after successfully adding the connection, see the Azure Storage Explorer troubleshooting guide.

Paylaşılan erişim imzası URI’si kullanmaUse a shared access signature URI

 1. Azure depolama 'Ya Bağlan' ı açmak için Bağlan simgesini seçin.Select the Connect symbol to open Connect to Azure Storage.

  Azure Storage’a bağlanma seçeneği

 2. Paylaşılan erişim imzası (SAS) URI 'Si kullan' ı seçin ve ardından İleri' yi seçin.Select Use a shared access signature (SAS) URI, and then select Next.

 3. Bağlantınız için bir görünen ad seçin ve paylaşılan erişim imza URI 'nizi girin.Choose a display name for your connection and enter your shared access signature URI. İliştirmekte olduğunuz kaynak türü için hizmet uç noktası otomatik olarak doldurulur.The service endpoint for the type of resource you're attaching should autofill. Özel bir uç nokta kullanıyorsanız, bu mümkün olmayabilir.If you're using a custom endpoint, it's possible it might not. İleri’yi seçin.Select Next.

 4. Tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için bağlantı özetini gözden geçirin.Review the Connection Summary to make sure all the information is correct. Varsa, Bağlan' ı seçin.If it is, select Connect. Aksi takdirde, yanlış bilgileri onarmak için önceki sayfalara geri dönmek üzere geri ' yi seçin.Otherwise, select Back to return to the previous pages to fix any incorrect information.

Bağlantı başarıyla eklendikten sonra kaynak ağacı bağlantıyı temsil eden düğüme gider.After the connection is successfully added, the resource tree goes to the node that represents the connection. Kaynak, eklenen kapsayıcı türü için Yerel & bağlı > depolama hesapları > (ekli kapsayıcılar) > hizmet düğümü altında görünür.The resource appears under Local & Attached > Storage Accounts > (Attached Containers) > the service node for the type of container you attached. Depolama Gezgini bağlantınızı ekleyemedik, bkz. Azure Depolama Gezgini sorun giderme kılavuzu.If Storage Explorer couldn't add your connection, see the Azure Storage Explorer troubleshooting guide. Bağlantıyı başarıyla ekledikten sonra verilerinize erişemiyorsanız sorun giderme kılavuzuna bakın.See the troubleshooting guide if you can't access your data after successfully adding the connection.

Ad ve anahtar kullanmaUse a name and key

 1. Azure depolama 'Ya Bağlan' ı açmak için Bağlan simgesini seçin.Select the Connect symbol to open Connect to Azure Storage.

  Azure Storage’a bağlanma seçeneği

 2. Depolama hesabı adı ve anahtarı kullan' ı seçin ve ardından İleri' yi seçin.Select Use a storage account name and key, and then select Next.

 3. Bağlantınız için bir görünen ad seçin.Choose a display name for your connection.

 4. Depolama hesabı adınızı ve erişim anahtarlarından birini girin.Enter your storage account name and either of its access keys.

 5. Kullanılacak depolama alanını seçin ve ardından İleri' yi seçin.Choose the Storage domain to use and then select Next.

 6. Tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için bağlantı özetini gözden geçirin.Review the Connection Summary to make sure all the information is correct. Varsa, Bağlan' ı seçin.If it is, select Connect. Aksi takdirde, yanlış bilgileri onarmak için önceki sayfalara geri dönmek üzere geri ' yi seçin.Otherwise, select Back to return to the previous pages to fix any incorrect information.

Bağlantı başarıyla eklendikten sonra kaynak ağacı bağlantıyı temsil eden düğüme gider.After the connection is successfully added, the resource tree goes to the node that represents the connection. Kaynak, Yerel & bağlı > depolama hesapları altında görünür.The resource appears under Local & Attached > Storage Accounts. Depolama Gezgini bağlantınızı ekleyemedik veya bağlantıyı başarıyla ekledikten sonra verilerinize erişemiyorsanız, bkz. Azure Depolama Gezgini sorun giderme kılavuzu.If Storage Explorer couldn't add your connection, or if you can't access your data after successfully adding the connection, see the Azure Storage Explorer troubleshooting guide.

Yerel bir öykünücüye eklemeAttach to a local emulator

Depolama Gezgini Şu anda iki adet resmi depolama öykünücüsünü desteklemektedir:Storage Explorer currently supports two official Storage emulators:

Öykünücü, varsayılan bağlantı noktalarını dinliyorsa, öykünücüe erişmek için öykünücü-varsayılan bağlantı noktaları düğümünü kullanabilirsiniz.If your emulator is listening on the default ports, you can use the Emulator - Default Ports node to access your emulator. Yerel & bağlı depolama hesapları altında öykünücü varsayılan bağlantı noktalarını arayın > Storage Accounts.Look for Emulator - Default Ports under Local & Attached > Storage Accounts.

Bağlantınız için farklı bir ad kullanmak istiyorsanız veya öykünücü varsayılan bağlantı noktalarında çalışmıyorsa, şu adımları izleyin:If you want to use a different name for your connection, or if your emulator isn't running on the default ports, follow these steps:

 1. Öykünücüyü başlatın.Start your emulator. AzureStorageEmulator.exe statusHer hizmet türü için bağlantı noktalarını göstermek üzere komutunu girin.Enter the command AzureStorageEmulator.exe status to display the ports for each service type.

  Önemli

  Depolama Gezgini öykünücüyü otomatik olarak başlatmıyor.Storage Explorer doesn't automatically start your emulator. El ile başlatmanız gerekir.You must start it manually.

 2. Azure depolama 'Ya Bağlan' ı açmak için Bağlan simgesini seçin.Select the Connect symbol to open Connect to Azure Storage.

  Azure Storage’a bağlanma seçeneği

 3. Yerel bir öykünücüye Ekle' yi seçin ve ardından İleri' yi seçin.Select Attach to a local emulator, and then select Next.

 4. Bağlantınız için bir görünen ad seçin ve her bir hizmet türü için öykünücünüzün dinlediği bağlantı noktalarını girin.Choose a display name for your connection and enter the ports your emulator is listening on for each service type. Yerel bir öykünücüye iliştirme , çoğu öykünücüye yönelik varsayılan bağlantı noktası değerlerini önerir.Attach to a Local Emulator suggests the default port values for most emulators. Dosya bağlantı noktası , resmi öykünücülerinden hiçbiri şu anda dosyalar hizmetini desteklemediğinden boş.Files port is blank, because neither of the official emulators currently support the Files service. Kullanmakta olduğunuz öykünücü dosyaları destekliyorsa, kullanılacak bağlantı noktasını girebilirsiniz.If the emulator you're using does support Files, you can enter the port to use. Ardından İleri' yi seçin.Then, select Next.

 5. Bağlantı özetini gözden geçirin ve tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olun.Review the Connection Summary and make sure all the information is correct. Varsa, Bağlan' ı seçin.If it is, select Connect. Aksi takdirde, yanlış bilgileri onarmak için önceki sayfalara geri dönmek üzere geri ' yi seçin.Otherwise, select Back to return to the previous pages to fix any incorrect information.

Bağlantı başarıyla eklendikten sonra kaynak ağacı bağlantıyı temsil eden düğüme gider.After the connection is successfully added, the resource tree goes to the node that represents the connection. Düğüm, Yerel & bağlı > depolama hesapları altında görünmelidir.The node should appear under Local & Attached > Storage Accounts. Depolama Gezgini bağlantınızı ekleyemedik veya bağlantıyı başarıyla ekledikten sonra verilerinize erişemiyorsanız, bkz. Azure Depolama Gezgini sorun giderme kılavuzu.If Storage Explorer couldn't add your connection, or if you can't access your data after successfully adding the connection, see the Azure Storage Explorer troubleshooting guide.

Bağlantı dizesi kullanarak bir Azure Cosmos DB hesabına bağlanmaConnect to an Azure Cosmos DB account by using a connection string

Bir Azure aboneliği aracılığıyla Azure Cosmos DB hesaplarını yönetmek yerine, bir bağlantı dizesi kullanarak Azure Cosmos DB bağlanabilirsiniz.Instead of managing Azure Cosmos DB accounts through an Azure subscription, you can connect to Azure Cosmos DB by using a connection string. Bağlanmak için şu adımları uygulayın:To connect, follow these steps:

 1. Gezgin altında, eklenen yerel &' i genişletin, Cosmos DB hesaplar' a sağ tıklayın ve Azure Cosmos DB ' ye Bağlan' ı seçinUnder EXPLORER, expand Local & Attached, right-click Cosmos DB Accounts, and select Connect to Azure Cosmos DB.

  Bağlantı dizesiyle Azure Cosmos DB’ye bağlanma

 2. Azure Cosmos DB API 'sini seçin, bağlantı dizesi verilerinizi girin ve sonra Azure Cosmos DB hesabını bağlamak için Tamam ' ı seçin.Select the Azure Cosmos DB API, enter your Connection String data, and then select OK to connect the Azure Cosmos DB account. Bağlantı dizesini alma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure Cosmos hesabını yönetme.For information about how to retrieve the connection string, see Manage an Azure Cosmos account.

  Bağlantı dizesi

URI 'ye göre Azure Data Lake Store bağlanmaConnect to Azure Data Lake Store by URI

Aboneliğinizde olmayan bir kaynağa erişebilirsiniz.You can access a resource that's not in your subscription. Size Kaynak URI 'sini sağlamak için bu kaynağa erişimi olan bir kişi olması gerekir.You need someone who has access to that resource to give you the resource URI. Oturum açtıktan sonra, URI 'yi kullanarak Data Lake Store bağlanın.After you sign in, connect to Data Lake Store by using the URI. Bağlanmak için şu adımları uygulayın:To connect, follow these steps:

 1. Gezgin altında, Yerel & ekli' ı genişletin.Under EXPLORER, expand Local & Attached.

 2. Data Lake Storage 1. öğesine sağ tıklayın ve Data Lake Storage 1. Bağlan' ı seçin.Right-click Data Lake Storage Gen1, and select Connect to Data Lake Storage Gen1.

  Data Lake Store bağlam menüsüne Bağlan

 3. URI 'yi girip Tamam' ı seçin.Enter the URI, and then select OK. Data Lake Store Data Lake Storage altında görünür.Your Data Lake Store appears under Data Lake Storage.

  Data Lake Store sonuca Bağlan

Bu örnek Data Lake Storage 1. kullanır.This example uses Data Lake Storage Gen1. Azure Data Lake Storage 2. artık kullanılabilir.Azure Data Lake Storage Gen2 is now available. Daha fazla bilgi için bkz. Azure Data Lake Storage 1. nedir?.For more information, see What is Azure Data Lake Storage Gen1.

Depolama Gezgini paylaşılan erişim imzası oluşturmaGenerate a shared access signature in Storage Explorer

Hesap düzeyinde paylaşılan erişim imzasıAccount level shared access signature

 1. Paylaşmak istediğiniz depolama hesabına sağ tıklayın ve ardından paylaşılan erişim Imzasını al' ı seçin.Right-click the storage account you want share, and then select Get Shared Access Signature.

  Paylaşılan erişim imzasını al bağlam menü seçeneği

 2. Paylaşılan erişim imzası' nda, hesap için istediğiniz zaman çerçevesini ve Izinleri belirtip Oluştur' u seçin.In Shared Access Signature, specify the time frame and permissions you want for the account, and then select Create.

  Paylaşılan erişim imzası al

 3. Bağlantı dizesini veya ham sorgu dizesini panonuza kopyalayın.Copy either the Connection string or the raw Query string to your clipboard.

Hizmet düzeyi paylaşılan erişim imzasıService level shared access signature

Hizmet düzeyinde paylaşılan erişim imzası alabilirsiniz.You can get a shared access signature at the service level. Daha fazla bilgi için bkz. bir blob kapsayıcısı IÇIN SAS edinme.For more information, see Get the SAS for a blob container.

Depolama hesapları aramaSearch for storage accounts

Bir depolama kaynağını bulmak için Gezgin bölmesinde arama yapabilirsiniz.To find a storage resource, you can search in the EXPLORER pane.

Arama kutusuna metin girerken Depolama Gezgini, bu noktaya kadar girdiğiniz arama değeriyle eşleşen tüm kaynakları görüntüler.As you enter text in the search box, Storage Explorer displays all resources that match the search value you've entered up to that point. Bu örnekte, uç noktaları için arama gösterilmektedir:This example shows a search for endpoints:

Depolama hesabı araması

Not

Aramanızı hızlandırmak için, aradığınız öğeyi içermeyen aboneliklerin seçimini kaldırmak için Hesap yönetimi 'ni kullanın.To speed up your search, use Account Management to deselect any subscriptions that don't contain the item you're searching for. Ayrıca, bir düğüme sağ tıklayıp belirli bir düğümden aramayı başlatmak için buradan ara ' yı seçebilirsiniz.You can also right-click a node and select Search From Here to start searching from a specific node.

Sonraki adımlarNext steps