Azure klasik CLI'yi yüklemeInstall the Azure classic CLI

Önemli

Bu konu başlığı altında Azure klasik CLI'nin nasıl yüklendiği açıklanır.This topic describes how to install the Azure classic CLI. Klasik CLI kullanımdan kaldırılmıştır ve yalnızca klasik dağıtım modeliyle kullanılmalıdır.The classic CLI is deprecated and should only be used with the classic deployment model. Diğer tüm dağıtımlar için Azure CLI'yi kullanın.For all other deployments, use the Azure CLI.

Microsoft Azure’da kaynak oluşturma ve kaynakları yönetmeye yönelik, kabuk tabanlı bir açık kaynak komut kümesini kullanmak için Azure klasik CLI'yi hızla yükleyin.Quickly install the Azure classic CLI to use a set of open-source shell-based commands for creating and managing resources in Microsoft Azure. Bu platformlar arası aracı bilgisayarınıza yüklemek için çeşitli seçenekleriniz vardır:You have several options to install these cross-platform tools on your computer:

  • npm paketi - Linux dağıtımınızın veya işletim sisteminizin üzerine Azure klasik CLI paketini yüklemek için npm (JavaScript için paket yöneticisi) çalıştırın.npm package - Run npm (the package manager for JavaScript) to install the Azure classic CLI package on your Linux distribution or OS. node.js ve npm gerekir.Requires node.js and npm.
  • Yükleyici - macOS veya Windows üzerine kolay yükleme yapmak için bir yükleyici indirin.Installer - Download an installer for easy installation on macOS or Windows.
  • Docker kapsayıcısı - Çalıştırılmaya hazır bir Docker kapsayıcısı üzerinde klasik CLI'yi kullanmaya başlayın.Docker container - Start using the classic CLI in a ready-to-run Docker container. Docker konağı gerekir.Requires a Docker host.

Diğer seçenekler ve arka plan bilgileri için, GitHub'daki proje deposuna bakın.For more options and background, see the project repository on GitHub.

Azure klasik CLI yüklendikten sonra, azure login komutuyla bağlantı kurun ve Azure kaynaklarınızla çalışmak için komut satırı arabiriminizden (Bash, Terminal, Komut istemi vb.) azure komutlarını çalıştırın.Once the Azure classic CLI is installed, connect with azure login and run the azure commands from your command-line interface (Bash, Terminal, Command prompt, and so on) to work with your Azure resources.

1. seçenek: Npm paketini yüklemeOption 1: Install an npm package

Klasik CLI'yi npm paketinden yüklemek için, en son Node.js ve npm'yi indirip yüklediğinizden emin olun.To install the classic CLI from an npm package, make sure you have downloaded and installed the latest Node.js and npm. Ardından, azure-cli paketini yüklemek için npm install komutunu çalıştırın:Then, run npm install to install the azure-cli package:

npm install -g azure-cli

Linux dağıtımlarında, aşağıda gösterildiği gibi npm komutunu başarıyla çalıştırmak için sudo kullanmanız gerekebilir:On Linux distributions, you might need to use sudo to successfully run the npm command, as follows:

sudo npm install -g azure-cli

Not

İşletim sisteminizde Node.js ve npm'yi yüklemeniz veya güncelleştirmeniz gerekiyorsa, Node.js LTS 4.x veya üzeri bir sürümü yüklemenizi öneririz.If you need to install or update Node.js and npm on your OS, we recommend that you install Node.js LTS version 4.x or later. Daha eski bir sürümü kullanırsanız, yükleme hataları alabilirsiniz.If you use an older version, you might get installation errors.

İsterseniz GitHub sürüm sayfasından tar dosyası halinde de indirebilirsiniz.If you prefer, you may also download a tar file from the GitHub releases. Ardından indirilen npm paketini aşağıda gösterildiği gibi yükleyin (Linux dağıtımlarında sudo kullanmanız gerekebilir):Then, install the downloaded npm package as follows (on Linux distributions you might need to use sudo):

npm install -g <path to downloaded tar file>

2. seçenek: Bir yükleyici kullanınOption 2: Use an installer

Mac veya Windows bilgisayarı kullanıyorsanız DMG ve MSI yükleyicilerini GitHub sürüm sayfasından indirebilirsiniz.If you use a Mac or Windows computer, DMG and MSI installers are available from GitHub releases.

İpucu

Windows'da, klasik CLI'yi yüklemek için Web Platformu Yükleyicisi'ni de indirebilirsiniz.On Windows, you can also download the Web Platform Installer to install the classic CLI. Bu yükleyici, ek Azure SDK ve komut satırı araçlarını yükleme seçeneği sağlar.This installer gives you the option to install additional Azure SDK and command-line tools.

Seçenek 3: Docker kapsayıcısını kullanmaOption 3: Use a Docker container

Bilgisayarınızı Docker konağı olarak ayarladıysanız, Docker kapsayıcısında Azure klasik CLI'yi çalıştırabilirsiniz.If you have set up your computer as a Docker host, you can run the Azure classic CLI in a Docker container. Aşağıdaki komutu çalıştırın (Linux dağıtımlarında sudo kullanmanız gerekebilir):Run the following command (on Linux distributions you might need to use sudo):

docker run -it microsoft/azure-cli:0.10.17

Azure klasik CLI komutlarını çalıştırmaRun Azure classic CLI commands

Azure klasik CLI yüklendikten sonra, komut satırı arabiriminizden (Bash, Terminal, Komut istemi, vb.) azure komutunu çalıştırın.After the classic CLI is installed, run the azure command from your command-line user interface (Bash, Terminal, Command prompt, and so on). Örneğin, help komutunu çalıştırmak için aşağıdakini yazın:For example, to run the help command, type the following:

azure help

Not

Bazı Linux dağıtımlarında, /usr/bin/env: ‘node’: No such file or directory gibi bir hata alabilirsiniz.On some Linux distributions, you may receive an error similar to /usr/bin/env: ‘node’: No such file or directory. Bu hata, /usr/bin/nodejs konumunda yüklenen Node.js'nin son yüklemelerinden gelir.This error comes from recent installations of Node.js being installed at /usr/bin/nodejs. Hatayı düzeltmek için, şu komutu çalıştırarak /usr/bin/node konumunun sembolik bir bağlantısını oluşturun:To fix it, create a symbolic link to /usr/bin/node by running this command:

sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node

Yüklediğiniz Azure klasik CLI sürümünü görmek için aşağıdakileri yazın:To see the version of the Azure classic CLI installed, type the following:

azure --version

Not

Azure klasik CLI'yi ilk kez kullandığınızda, Microsoft'un kullanım bilgileri toplamasına izin vermek isteyip istemediğinizi soran bir ileti görürsünüz.When you first use Azure classic CLI, you see a message asking if you want to allow Microsoft to collect usage information. Katılım gönüllülüğe dayalıdır.Participation is voluntary. Katılmayı seçerseniz, istediğiniz zaman azure telemetry --disable komutunu çalıştırarak bilgi toplanmasını durdurabilirsiniz.If you choose to participate, you can stop at any time by running azure telemetry --disable. Herhangi bir anda katılımı etkinleştirmek için azure telemetry --enable komutunu çalıştırın.To enable participation at any time, run azure telemetry --enable.

Klasik CLI'yi güncelleştirmeUpdate the classic CLI

Microsoft Azure klasik CLI'nin güncelleştirilmiş sürümlerini kullanıma sunabilir.Microsoft may release updated versions of the Azure classic CLI. İşletim sisteminiz için sağlanan yükleyiciyi kullanarak klasik CLI'yi yeniden yükleyin veya en son Docker kapsayıcısını çalıştırın.Reinstall the classic CLI using the installer for your operating system, or run the latest Docker container. Öte yandan en son Node.js ve npm'yi yüklediyseniz, aşağıdakileri yazarak güncelleştirin (Linux dağıtımlarında sudo kullanmanız gerekebilir).Or, if you have the latest Node.js and npm installed, update by typing the following (on Linux distributions you might need to use sudo).

npm update -g azure-cli

Sekme tamamlamayı etkinleştirmeEnable tab completion

Klasik CLI komutlarında sekme tamamlama, Mac ve Linux için desteklenir.Tab completion of classic CLI commands is supported for Mac and Linux.

Bunu zsh'de etkinleştirmek için şunu çalıştırın:To enable it in zsh, run:

echo '. <(azure --completion)' >> .zshrc

Bunu bash'te etkinleştirmek için şunu çalıştırın:To enable it in bash, run:

azure --completion >> ~/azure.completion.sh
echo 'source ~/azure.completion.sh' >> ~/.bash_profile

Sonraki adımlarNext steps