BağlayıcılarConnectors

Bağlayıcı, temel alınan hizmetin Microsoft Flow, PowerApps ve Logic Apps ile konuşmasına olanak tanıyan, API çevresindeki bir ara nesnesi veya sarmalayıcıdır.A connector is a proxy or a wrapper around an API that allows the underlying service to talk to Microsoft Flow, PowerApps and Logic Apps. Kullanıcıların hesaplarını bağlamaları ve uygulamalarıyla iş akışlarını oluştururken önceden hazırlanmış bir dizi eylemden ve tetikleyiciden yararlanmaları için bir yol sağlar.It provides a way for users to connect their accounts and leverage a set of pre-built actions and triggers to build their apps and workflows.

Geniş hizmet olarak yazılım (SaaS) bağlayıcıları ekosistemimiz sayesinde bulutta uygulamalara, verilere ve cihazlara bağlanabilirsiniz.Our large ecosystem of software as a service (SaaS) connectors enable you to connect apps, data and devices in the cloud. Popüler bağlayıcı örnekleri arasında Salesforce, Office 365, Twitter, Dropbox ve Google hizmetleri gibi birçok bağlayıcı sayılabilir.Examples of popular connectors include Salesforce, Office 365, Twitter, Dropbox, Google services, and more.

Bağlayıcının bileşenleriComponents of a Connector

Her bağlayıcı 'Eylemler' ve 'Tetikleyiciler' olarak sınıflandırılan bir dizi işlem sunar.Each connector offers a set of operations classified as 'Actions' and 'Triggers'. Temel alınan hizmete bağlandığınızda, uygulamalarınız ve iş akışlarınızın içinde bu işlemler kolayca kullanılabilir.Once you connect to the underlying service, these operations can be easily leveraged within your apps and workflows.

EylemlerActions

Eylemler, bir kullanıcının yönlendirdiği değişikliklerdir.Actions are changes directed by a user. Örneğin, bir eylem kullanarak SQL veritabanındaki verileri arayabilir, yazabilir, güncelleştirebilir veya silebilirsiniz.For example, you would use an action to look up, write, update, or delete data in a SQL database. Tüm eylemler doğrudan Swagger'da tanımlanan işlemlerle eşlenir.All actions directly map to operations defined in the Swagger.

TetikleyicilerTriggers

Bazı bağlayıcılar, belirli olaylar meydana geldiğinde, uygulamanızı bilgilendirebilecek tetikleyiciler sağlar.Several connectors provide triggers that can notify your app when specific events occur. Örneğin, FTP bağlayıcısı OnUpdatedFile tetikleyicisine sahiptir.For example, the FTP connector has the OnUpdatedFile trigger. Bu tetikleyiciyi dinleyen ve tetiklendiğinde bir eylem gerçekleştiren bir Mantıksal Uygulama ya da Akış oluşturabilirsiniz.You can build either a Logic App or Flow that listens to this trigger and performs an action whenever the trigger fires.

İki tür tetikleyici vardır.There are two types of trigger.

  • Yoklama Tetikleyicileri: Bu tetikleyiciler yeni verileri denetlemek için hizmetinizi belirtilen sıklıkta çağırır.Polling Triggers: These triggers call your service at a specified frequency to check for new data. Yeni veriler kullanılabilir olduğunda, veriler giriş olarak alınıp iş akışı örneğinizin yeniden çalıştırılmasına neden olur.When new data is available, it causes a new run of your workflow instance with the data as input.

  • Anında İletme Tetikleyicileri: Bu tetikleyiciler uç noktada verileri dinler ve bir olayın oluşmasını bekler.Push Triggers: These triggers listen for data on an endpoint, that is, they wait for an event to occur. Bu olayın oluşması, iş akışı örneğinizin yeniden çalıştırılmasına neden olur.The occurrence of this event causes a new run of your workflow instance.

Not: Tetikleyiciler PowerApps'te desteklenmez.Note : Triggers are not supported in PowerApps. Uygulamada akış başlatmayı öğrenin.Learn how to start a flow in an app.

Bağlayıcıları kullanmaUsing Connectors

Bağlayıcılar birden çok ürün içinde kullanılabilir.Connectors are available for use within multiple products.

Flow logosuFlow Logo

Microsoft FlowMicrosoft Flow

Uygulamalarınız ve hizmetlerinizde iş akışları oluşturarak ve işlemleri otomatik hale getirerek daha verimli çalışın.Work smarter by building workflows and automating processes across your apps and services. Bildirimleri basitleştirin, verileri sistemler arasında eşitleyin, onayları otomatikleştirin ve daha fazlasını yapın.Streamline notifications, sync data between systems, automate approval and more.

Akış oluşturmayı ve bağlantılarınızı yönetmeyi öğrenin.Learn how to build flows and manage your connections.

PowerApps LogosuPowerApps Logo

PowerAppsPowerApps

PowerApps, kullanıcıların tıklamalar ve çok az kod kullanarak bulut bağlantılı ve platformlar arası iş uygulamaları oluşturmasına olanak tanır.PowerApps enables users to build cloud connected and cross platform business apps using clicks and minimal code. Web, telefonlar ve tabletler için zengin kullanıcı deneyimleri oluşturun.Create rich user experiences across the web, phones and tablets. Formları bir araya getirin, iş mantığı ekleyin ve özgürce oluşturma olanağı sunan cihaz özelliklerinden yararlanın.Assemble forms, add business logic, and take advantage of device capabilities with full creative freedom.

Sıfırdan uygulama oluşturmayı, formül oluşturucuyu kullanmayı ve bağlantılarınızı yönetmeyi öğrenin.Learn how to create an app from scratch, use the formula builder and manage your connections.

Logic AppsLogic Apps

Logic AppsLogic Apps

Logic Apps, Flow'un iş akışı altyapısıdır.Logic Apps is the workflow engine for Flow. Uzman geliştiricilerin Azure'da iş akışlarını görsel olarak oluşturmasına veya programlama yoluyla yapılandırmasına olanak tanır.It enables pro-developers to visually create or programmatically configure workflows in Azure. Logic Apps'teki bir bağlayıcı kullanıcıların EAI, İşletmeler arası (B2B) ve İşletmeden müşteriye (B2C) senaryolarını otomatik hale getirirken, kaynak denetimi, test, destek ve işlemlerin avantajlarından yeniden yararlanmasını sağlar.A connector in Logic Apps enables users to automate EAI, Business to business (B2B) and Business to consumer (B2C) scenarios while reaping the benefits of source control, testing, support, and operations.

Logic Apps'te, mantıksal uygulama iş akışları oluşturmak ve bulut uygulamalarıyla bulut hizmetleri arasındaki işlemleri otomatik hale getirmek için kurumsal bağlayıcılar kullanabilirsiniz.In Logic Apps, you can use enterprise connectors to create logic app workflows and automate processes between cloud apps and cloud services.

Özel bağlayıcılarCustom connectors

Çok geniş bir yelpazede bağlayıcılar sağlıyoruz ama yine de bazı durumlarda önceden oluşturulmuş bir bağlayıcı olarak sağlanmayan API'leri, hizmetleri ve sistemleri çağırmak isteyebilirsiniz.We offer a wide variety of connectors, but sometimes you might want to call APIs, services, and systems that aren't available as prebuilt connectors. Gereksinimlerinize daha fazla uyarlanmış senaryoları desteklemek için, kendi tetikleyicileri ve eylemleri olan özel bağlayıcılar oluşturabilirsiniz.To support more tailored scenarios, you can build custom connectors with their own triggers and actions. Bu bağlayıcılar işlev tabanlıdır; yani döndürülen veriler, temel hizmette belirli işlevlerin çağrılmasına dayanır.These connectors are function-based - data is returned based on calling specific functions in the underlying service. Daha fazla bilgi için bkz. Özel bağlayıcılara genel bakış.For more information, see Custom connectors overview.