DAX işlevi başvurusu

Bu DAX işlevi, Veri Çözümleme İfadesi (DAX) formüllerinde kullanılan 250’den fazla işlevin her biri için söz dizimi, parametreler, döndürülen değerler ve örnekler gibi ayrıntılı bilgiler içermektedir.

Önemli

Tüm DAX işlevleri Power BI Desktop, Analysis Services ve Excel'de Power Pivot'un eski sürümlerinde desteklenmez veya bulunmaz.

Bu bölümde

Yeni DAX işlevleri: Bunlar, yeni veya büyük ölçüde güncelleştirilmiş işlevlerdir.

Toplama işlevleri : Bu işlevler, bir sütundaki veya tablodaki tüm satırlar için ifade tarafından tanımlandığı şekilde count, sum, average, minimum veya maximum gibi bir (skaler) değeri hesaplar.

Tarih ve saat işlevleri: DAX'taki bu işlevler, Microsoft Excel'deki tarih ve saat işlevlerine benzer. Ancak DAX işlevleri, Microsoft SQL Server tarafından kullanılan tarih saat veri türlerini temel alır.

Filtre işlevleri: Bu işlevler belirli veri türlerini döndürür, ilişkili tablolarda değer arar ve ilişkili değerlere göre filtreleme yapar. Arama işlevleri, tabloları ve aralarındaki ilişkileri kullanır. Filtreleme işlevleri, veri bağlamını değiştirerek dinamik hesaplamalar oluşturmanızı sağlar.

Finansal işlevler: Bu işlevler, bugünkü net değer ve iade oranı gibi finansal hesaplamalar yapan formüllerde kullanılır.

Bilgi işlevleri - Bu işlevler, başka bir işleve bağımsız değişken olarak sağlanan bir tabloya veya sütuna bakar ve değerin beklenen türle eş olup olmadığını döndürür. Örneğin ISERROR işlevi, başvurduğunuz hedefte hata olması durumunda TRUE değerini döndürür.

Mantıksal işlevler: Bu işlevler, bir ifadedeki değerlerle ilgili bilgi döndürür. Örneğin TRUE işlevi, değerlendirdiğiniz ifadenin TRUE değeri döndürüp döndürmediğini öğrenmenizi sağlar.

Matematik ve trigonometri işlevleri: DAX'taki matematik işlevleri, Excel'deki matematik ve trigonometri işlevlerine benzer. Ancak DAX işlevleri tarafından kullanılan sayısal veri türlerinde bazı farklar vardır.

Diğer işlevler: Bu işlevler, diğer işlevlerin ait olduğu kategorilere girmeyen benzersiz eylemler gerçekleştirir.

Üst ve Alt işlevler - Bu işlevler kullanıcıların veri modellerinde üst/alt hiyerarşi olarak sunulan verileri yönetmelerine yardımcı olur.

İlişki işlevleri: Bu işlevler, tablolar arasındaki ilişkileri yönetmeye ve bunlardan yararlanmaya yöneliktir. Örneğin, hesaplamada kullanılabilmesi için özel bir ilişkiyi belirtebilirsiniz.

İstatistiksel işlevler : Bu işlevler, standart sapma ve permütasyon sayısı gibi istatistiksel dağılımlarla ve olasılıkla ilgili değerleri hesaplar.

Tablo düzenleme işlevleri: Bu işlevler bir tablo döndürür veya mevcut tabloları düzenler.

Metin işlevleri: Bu işlevleri kullanarak bir dizenin bir bölümünü döndürebilir, bir dize içinde metin arayabilir veya dize değerlerini birleştirebilirsiniz. Tarih, saat ve sayı biçimlerini denetlemeye yönelik ek işlevler de vardır.

Akıllı zaman gösterimi işlevleri: Bu işlevler, takvimler ve tarihler ile ilgili yerleşik bilgileri kullanan hesaplamalar oluşturmanızı sağlar. Zaman ve tarih aralıklarını toplamalar veya hesaplamalar ile birlikte kullanarak satış ve stok gibi durumlar için karşılaştırılabilir zaman aralıklarını kapsayan anlamlı karşılaştırmalar oluşturabilirsiniz.

Ayrıca bkz.

DAX Söz Dizimi Başvurusu
DAX İşleç Başvurusu
DAX Parametrelerini Adlandırma Kuralları