DDB

Çift azalan bakiye yöntemi veya belirttiğiniz başka bir yöntem kullanılarak belirli bir dönem için bir varlığın amortismanını döndürür.

Söz dizimi

DDB(<cost>, <salvage>, <life>, <period>[, <factor>])

Parametreler

Süre Tanım
cost Varlığın ilk maliyeti.
hurda Amortisman bitişindeki değer. (Bazen buna varlığın hurda değeri de denir.) Bu değer 0 olabilir.
ömür Varlığa amortisman uygulanan dönem sayısı (buna bazen varlığın kullanım ömrü de denir).
dönem Amortismanını hesaplamak istediğiniz dönem. Dönemde, ömür ile aynı birimlerin kullanılması gerekir. 1 ila ömür (dahil) arasında olmalıdır.
çarpan (İsteğe bağlı) Bakiyenin azaldığı oran. Çarpan atlanırsa 2 olduğu varsayılır (çift azalan bakiye yöntemi).

Dönüş Değeri

Belirtilen dönemdeki amortisman.

Açıklamalar

 • Çift azalan bakiye yönteminde amortisman, hızlandırılmış orandan hesaplanır. Amortisman ilk dönemde en yüksek düzeydedir ve sonraki dönemlerde azalır. DDB, bir dönemin amortismanını hesaplamak için şu formülü kullanır:

  $$\text{Min}((\text{cost} - \text{total depreciation from prior periods}) \times (\frac{\text{factor}}{\text{life}}),(\text{cost} - \text{salvage} - \text{total depreciation from prior periods}))$$

 • Çift azalan bakiye yöntemini kullanmak istemiyorsanız çarpanı değiştirin.

 • Amortisman, azalan bakiye hesaplamasından daha büyük olduğunda, düz çizgi amortisman yöntemine geçmek isterseniz VDB işlevini kullanın.

 • dönem, en yakın tamsayıya yuvarlanır.

 • Şu koşullarda hata döndürülür:

  • maliyet < 0.
  • hurda < 0.
  • yaşam < 1.
  • dönem < 1 veya dönem > ömrü.
  • çarpan ≤ 0.
 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnekler

Örnek 1

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE
{
 DDB(1000000, 0, 10, 5, 1.5)
}

5 $ ^ {TH} $ yılında bir varlığın yıpranmasını döndürür, bu da 10 yıldan sonra $0 değer olarak kabul edilir. Bu hesaplamada 1,5 çarpanı kullanılır.

[Value]
78300,9375

Örnek 2

Aşağıda, farklı yıllardaki tüm varlıkların toplam amortismanı farklı yaşam süreleri üzerinden hesaplanır. Bu hesaplamada varsayılan 2 çarpanı kullanılır (çift azalan bakiye yöntemi).

DEFINE
VAR NumDepreciationPeriods = MAX(Asset[LifeTimeYears])
VAR DepreciationPeriods = GENERATESERIES(1, NumDepreciationPeriods)
EVALUATE
 ADDCOLUMNS (
 DepreciationPeriods,
 "Current Period Total Depreciation",
 SUMX (
  FILTER (
   Asset,
   [Value] <= [LifetimeYears]
  ),
  DDB([InitialCost], [SalvageValue], [LifetimeYears], [Value])
 )
)