ISFILTERED

columnName doğrudan filtrelendiğinde TRUE döndürür. Sütunda filtre yoksa veya filtrelemenin nedeni, aynı tablodaki veya ilgili tablodaki farklı bir sütunun filtrelenmesi ise işlev FALSEdöndürür.

Sözdizimi

ISFILTERED(<columnName>)  

Parametreler

Süre Tanım
columnName Standart DAX söz dizimi kullanılarak belirtilen var olan sütunun adı. Bu değer bir ifade olamaz.

Döndürülen değer

columnName doğrudan filtrelendiğinde TRUE.

Açıklamalar

  • columnName, filtre veya filtreler doğrudan sütuna uygulandığında doğrudan filtrelenmiş kabul edilir. Aynı tablodaki veya ilişkili bir tablodaki başka bir sütuna bir filtre uygulandığında ve bu filtre columnName sütununu filtrelediğinde çapraz filtreleme gerçekleştirildiği kabul edilir.

  • columnName veya aynı ya da ilişkili tablodaki başka bir sütun filtrelendiğinde ilgili ISCROSSFILTERED TRUE döndürür.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Ayrıca bkz.

ISCROSSFILTERED işlevi
FILTERS işlevi
HASONEFILTER işlevi
HASONEVALUE işlevi