MINX

Bir ifadenin, tablodaki her satır için hesaplanması sonucunda elde edilen en küçük değeri döndürür.

Sözdizimi

MINX(<table>, < expression>)  

Parametreler

Süre Tanım
tablo İfadenin değerlendirileceği satırları içeren tablo.
ifade Tablonun her satırı için değerlendirilecek olan ifade.

Döndürülen değer

En küçük değer.

Açıklamalar

  • MINX işlevi ilk bağımsız değişken olarak bir tablo veya tablo dönüştüren bir ifade alır. İkinci bağımsız değişken, tablodaki her satır için değerlendirilen ifadeyi içerir.

  • Boş değerler atlanır. TRUE/FALSE değerleri desteklenmez.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek 1

Aşağıdaki örnek InternetSales tablosunu filtreler ve yalnızca belirli bir satış bölgesine ait olan satırları döndürür. Formül daha sonra Freight sütunundaki minimum değeri bulur.

= MINX( FILTER(InternetSales, [SalesTerritoryKey] = 5),[Freight])  

Örnek 2

Aşağıdaki örnek, önceki örnekte olduğu gibi aynı filtrelenmiş tabloyu kullanır ancak işlev, filtrelenmiş tablodaki her satır için yalnızca sütundaki değerleri aramak yerine Freight ve TaxAmt sütunlarının toplamını hesaplar ve bu hesaplamanın sonucundaki en küçük değeri döndürür.

= MINX( FILTER(InternetSales, InternetSales[SalesTerritoryKey] = 5), InternetSales[Freight] + InternetSales[TaxAmt])  

İlk örnekte sütunların tam adları kullanılmamıştır. İkinci örnekte tam sütun adları kullanılmıştır.

Ayrıca bkz.

MIN işlevi
MINA işlevi
İstatistiksel işlevler