USERELATIONSHIP

Belirtilen hesaplamada kullanılacak ilişkinin columnName1 ile columnName2 arasındaki ilişki olmasını belirtir.

Söz dizimi

USERELATIONSHIP(<columnName1>,<columnName2>) 

Parametreler

Süre Tanım
columnName1 Standart DAX söz dizimi kullanılarak tam adıyla belirtilmiş olan var olan bir sütunun adı. Genellikle kullanılacak ilişkinin çok tarafını temsil eder. Bağımsız değişkenlerin ters sırada verilmesi durumunda işlev bunları kullanmadan önce yerlerini değiştirir. Bu bağımsız değişken bir ifade olamaz.
columnName2 Standart DAX söz dizimi kullanılarak tam adıyla belirtilmiş olan var olan bir sütunun adı. Genellikle kullanılacak ilişkinin bir tarafını veya arama tarafını temsil eder. Bağımsız değişkenlerin ters sırada verilmesi durumunda işlev bunları kullanmadan önce yerlerini değiştirir. Bu bağımsız değişken bir ifade olamaz.

Döndürülen değer

İşlev hiçbir değer döndürmez; işlev, hesaplama süresince yalnızca belirtilen ilişkiyi etkinleştirir.

Açıklamalar

 • USERELATIONSHIP yalnızca bağımsız değişken olarak filtre alan işlevlerde kullanılabilir, örneğin: CALCULATE, CALCULATETABLE, CLOSINGBALANCEMONTH, CLOSINGBALANCEQUARTER, CLOSINGBALANCEYEAR, OPENINGBALANCEMONTH, OPENINGBALANCEQUARTER, OPENINGBALANCEYEAR, TOTALMTD, TOTALQTD ve TOTALYTD işlevleri.

 • Ölçümün dahil edildiği tablo için satır düzeyi güvenlik tanımlanması durumunda USERELATIONSHIP işlevi kullanılamaz. Örneğin DimCustomer için satır düzeyi güvenlik tanımlanması durumunda CALCULATE(SUM([SalesAmount]), USERELATIONSHIP(FactInternetSales[CustomerKey], DimCustomer[CustomerKey])) bir hata döndürür.

 • USERELATIONSHIP, modelde mevcut ilişkileri kullanarak ilişkileri bitiş noktası sütunlarına göre tanımlamayı sağlar.

 • USERELATIONSHIP işlevinde bir ilişkinin durumu önemli değildir. Başka bir deyişle ilişkinin etkin olup olmaması, işlevin kullanımını etkilemez. İlişki devre dışı olsa bile kullanılır ve modelde mevcut olabilecek ancak işlev bağımsız değişkenlerinde belirtilmeyen diğer etkin ilişkileri geçersiz kılar.

 • Bağımsız değişken olarak adlandırılan sütunlardan herhangi biri ilişkinin parçası değilse veya bağımsız değişkenler farklı ilişkilere aitse bir hata döndürülür.

 • Bir hesaplamada A tablosunu B tablosuyla birleştirmek için birden fazla ilişki gerekiyorsa her ilişkinin farklı bir USERELATIONSHIP işlevinde belirtilmesi gerekir.

 • CALCULATE ifadelerinin iç içe yerleştirilmesi ve birden fazla CALCULATE ifadesinde USERELATIONSHIP işlevi bulunması halinde çakışma veya belirsizlik halinde en içteki USERELATIONSHIP işlevi uygulanır.

 • En fazla 10 USERELATIONSHIP işlevi iç içe yerleştirilebilir ancak ifadenizin iç içe yerleştirme düzeyi daha fazla olabilir. Örneğin şu ifadede iç içe geçmiş 3 düzey vardır ancak yalnızca 2 USEREALTIONSHIP işlevi kullanılmıştır: =CALCULATE(CALCULATE( CALCULATE( &lt;anyExpression&gt;, USERELATIONSHIP( t1[colA], t2[colB])), t99[colZ]=999), USERELATIONSHIP( t1[colA], t2[colA])).

 • 1-1 ilişkileri için USERELATIONSHIP, ilişkiyi yalnızca tek yönde etkinleştirir. Filtreler özellikle columnName2'nintablosundan columnName1'intablosuna yalnızca akışla ekleyebilirsiniz. İki yönlü çapraz filtreleme istenilirse, aynı hesaplamada ters yönlülükte iki USERELATIONSHIP kullanılabilir. Örneğin, CALCULATE(..., USERELATIONSHIP(T1[K], T2[K]), USERELATIONSHIP(T2[K], T1[K])).

Örnek

Aşağıdaki örnekte InternetSales ile DateTime tabloları arasındaki varsayılan etkin ilişkinin nasıl geçersiz kılınacağı gösterilmiştir. Varsayılan ilişki InternetSales tablosunun OrderDate sütunu ile DateTime tablosunun Date sütunu arasındadır.

İnternet satışlarının toplamını hesaplamak ve geleneksel OrderDate yerine ShippingDate ile dilimlemeye izin vermek için şu ifadeyi kullanarak [InternetSales by ShippingDate] adlı bir ölçü oluşturun:

= CALCULATE(SUM(InternetSales[SalesAmount]), USERELATIONSHIP(InternetSales[ShippingDate], DateTime[Date])) 

InternetSales[ShipmentDate] ile DateTime[Date] arasında ilişki bulunması gerekir ve bu ilişkinin etkin olmasına gerek yoktur. Ayrıca InternetSales[OrderDate] ve DateTime[Date] arasında da ilişki bulunması ve bunun etkin olması gerekir.