CascadingValue<TValue>.Name Özellik

Tanım

İsteğe bağlı olarak, girilen değere bir ad verir. Alt bileşenler bu adı belirterek değeri alabilecektir.

Ad belirtilmemişse, alt bileşenler, talep ettikleri değer türünü temel alarak değeri alacaktır.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter]
public string Name { get; set; }
[Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter]
public string? Name { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter>]
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Özellik Değeri

String
Öznitelikler

Şunlara uygulanır