ErrorBoundaryBase.CurrentException Özellik

Tanım

Geçerli özel durumu alır veya özel durum yoksa null değerini alır.

protected Exception? CurrentException { get; }
member this.CurrentException : Exception
Protected ReadOnly Property CurrentException As Exception

Özellik Değeri

Exception

Şunlara uygulanır