TouchPoint.PageY Özellik

Tanım

Dokunma noktasının, belgenin üst kısmına göre Y koordinatı. Aksine ClientY , bu değer, varsa dikey kaydırma sapmasını içerir.

public:
 property double PageY { double get(); void set(double value); };
public double PageY { get; set; }
member this.PageY : double with get, set
Public Property PageY As Double

Özellik Değeri

Double

Şunlara uygulanır