ConnectionContext.LocalEndPoint Özellik

Tanım

Bu bağlantının Yerel uç noktasını alır veya ayarlar.

public:
 virtual property System::Net::EndPoint ^ LocalEndPoint { System::Net::EndPoint ^ get(); void set(System::Net::EndPoint ^ value); };
public virtual System.Net.EndPoint LocalEndPoint { get; set; }
member this.LocalEndPoint : System.Net.EndPoint with get, set
Public Overridable Property LocalEndPoint As EndPoint

Özellik Değeri

EndPoint

Şunlara uygulanır