IServerIntegratedAuth.AuthenticationScheme Özellik

Tanım

Sunucu kimlik doğrulama işleyicisinin kimlik doğrulama şemasının adı.

public:
 property System::String ^ AuthenticationScheme { System::String ^ get(); };
public string AuthenticationScheme { get; }
member this.AuthenticationScheme : string
Public ReadOnly Property AuthenticationScheme As String

Özellik Değeri

String

Şunlara uygulanır