IHttpRequestFeature.Method Özellik

Tanım

RFC 7230'da tanımlanan istek yöntemini alır veya ayarlar. Örneğin "GET", "HEAD", "POST", vb.

public:
 property System::String ^ Method { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Method { get; set; }
member this.Method : string with get, set
Public Property Method As String

Özellik Değeri

String

Şunlara uygulanır