IHttpResponseBodyFeature.StartAsync(CancellationToken) Yöntem

Tanım

OnStarting () öğesini çağırarak ve üst bilgileri değiştirilemeyen olarak yaparak yanıtı başlatır.

public System.Threading.Tasks.Task StartAsync (System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member StartAsync : System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function StartAsync (Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As Task

Parametreler

cancellationToken
CancellationToken

Döndürülenler

Task

Şunlara uygulanır