HeaderDictionary.Item[String] Özellik

Tanım

Koleksiyondan ilişkili değeri tek bir dize olarak alır veya ayarlar.

public:
 property Microsoft::Extensions::Primitives::StringValues default[System::String ^] { Microsoft::Extensions::Primitives::StringValues get(System::String ^ key); void set(System::String ^ key, Microsoft::Extensions::Primitives::StringValues value); };
public Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues this[string key] { get; set; }
member this.Item(string) : Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues with get, set
Default Public Property Item(key As String) As StringValues

Parametreler

key
String

Üst bilgi adı.

Özellik Değeri

StringValues

koleksiyonda bir StringValues veya StringValues. Key yoksa, ilişkili değer.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır