IdentityRole<TKey> Sınıf

Tanım

Kimlik sistemindeki bir rolü temsil eder

generic <typename TKey>
 where TKey : IEquatable<TKey>public ref class IdentityRole
public class IdentityRole<TKey> where TKey : IEquatable<TKey>
type IdentityRole<'Key (requires 'Key :> IEquatable<'Key>)> = class
Public Class IdentityRole(Of TKey)

Tür Parametreleri

TKey

Rol için birincil anahtar için kullanılan tür.

Devralma
IdentityRole<TKey>
Türetilmiş

Oluşturucular

IdentityRole<TKey>()

Yeni bir örneğini başlatır IdentityRole<TKey> .

IdentityRole<TKey>(String)

Yeni bir örneğini başlatır IdentityRole<TKey> .

Özellikler

ConcurrencyStamp

Bir rol depoda kalıcı olduğunda değiştirilmesi gereken rastgele bir değer

Id

Bu rol için birincil anahtarı alır veya ayarlar.

Name

Bu rolün adını alır veya ayarlar.

NormalizedName

Bu rol için normalleştirilmiş adı alır veya ayarlar.

Yöntemler

ToString()

Rolün adını döndürür.

Şunlara uygulanır