IPersonalDataProtector.Unprotect(String) Yöntem

Tanım

Verilerin korumasını geri anın.

public:
 System::String ^ Unprotect(System::String ^ data);
public string Unprotect (string data);
abstract member Unprotect : string -> string
Public Function Unprotect (data As String) As String

Parametreler

data
String

Döndürülenler

String

Korumasız veriler.

Şunlara uygulanır