SecurityStampRefreshingPrincipalContext.CurrentPrincipal Özellik

Tanım

Sorumlu, geçerli tanımlama bilgisinde yer alır.

public:
 property System::Security::Claims::ClaimsPrincipal ^ CurrentPrincipal { System::Security::Claims::ClaimsPrincipal ^ get(); void set(System::Security::Claims::ClaimsPrincipal ^ value); };
public System.Security.Claims.ClaimsPrincipal CurrentPrincipal { get; set; }
member this.CurrentPrincipal : System.Security.Claims.ClaimsPrincipal with get, set
Public Property CurrentPrincipal As ClaimsPrincipal

Özellik Değeri

ClaimsPrincipal

Şunlara uygulanır