AcceptVerbsAttribute.Route Özellik

Tanım

Yol şablonu. Null olabilir.

public:
 property System::String ^ Route { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Route { get; set; }
member this.Route : string with get, set
Public Property Route As String

Özellik Değeri

String

Şunlara uygulanır