FileStreamResult.FileStream Özellik

Tanım

Yanıt olarak geri gönderilecek dosyanın akışını alır veya ayarlar.

public:
 property System::IO::Stream ^ FileStream { System::IO::Stream ^ get(); void set(System::IO::Stream ^ value); };
public System.IO.Stream FileStream { get; set; }
member this.FileStream : System.IO.Stream with get, set
Public Property FileStream As Stream

Özellik Değeri

Stream

Şunlara uygulanır