DefaultModelMetadata.DisplayFormatString Özellik

Tanım

public:
 virtual property System::String ^ DisplayFormatString { System::String ^ get(); };
public override string DisplayFormatString { get; }
member this.DisplayFormatString : string
Public Overrides ReadOnly Property DisplayFormatString As String

Özellik Değeri

String

Şunlara uygulanır