ModelMetadata.BindingSource Özellik

Tanım

Bu modelin bağlayıcı meta verilerini alır.

public:
 abstract property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::BindingSource ^ BindingSource { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::BindingSource ^ get(); };
public abstract Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.BindingSource BindingSource { get; }
member this.BindingSource : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.BindingSource
Public MustOverride ReadOnly Property BindingSource As BindingSource

Özellik Değeri

BindingSource

Şunlara uygulanır