RazorTemplateEngineOptions.DefaultImports Özellik

Tanım

Varsayılan içeri aktarmalar kümesini alır veya ayarlar.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Razor::Language::RazorSourceDocument ^ DefaultImports { Microsoft::AspNetCore::Razor::Language::RazorSourceDocument ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Razor::Language::RazorSourceDocument ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Razor.Language.RazorSourceDocument DefaultImports { get; set; }
member this.DefaultImports : Microsoft.AspNetCore.Razor.Language.RazorSourceDocument with get, set
Public Property DefaultImports As RazorSourceDocument

Özellik Değeri

RazorSourceDocument

Şunlara uygulanır