SdkReference.Version Özellik

Tanım

SDK sürümünü alır.Gets the version of the SDK.

public:
 property System::String ^ Version { System::String ^ get(); };
public string Version { get; }
member this.Version : string
Public ReadOnly Property Version As String

Özellik Değeri

String

Şunlara uygulanır