ProjectItemElementLink.ChangeItemType(String) Yöntem

Tanım

Uzak nesneler için ItemType ayarlayıcısı 'nı uygulamaya yardımcı olun.Help implement ItemType setter for remote objects.

public:
 abstract void ChangeItemType(System::String ^ newType);
public abstract void ChangeItemType (string newType);
abstract member ChangeItemType : string -> unit
Public MustOverride Sub ChangeItemType (newType As String)

Parametreler

newType
String

Şunlara uygulanır