AssemblyIdentity.FromFile(String) Yöntem

Tanım

Belirtilen derlemenin kimliğini edinir.Obtains identity of the specified assembly. Dosya, gömülü bir XML bildirimi, tek başına XML bildirim dosyası veya .NET derlemesi olan bir PE olabilir.File can be a PE with an embedded xml manifest, a stand-alone xml manifest file, or a .NET assembly. Kimlik alınamadıysa null değer döndürür.Returns null if identity could not be obtained.

public:
 static Microsoft::Build::Tasks::Deployment::ManifestUtilities::AssemblyIdentity ^ FromFile(System::String ^ path);
public static Microsoft.Build.Tasks.Deployment.ManifestUtilities.AssemblyIdentity FromFile (string path);
static member FromFile : string -> Microsoft.Build.Tasks.Deployment.ManifestUtilities.AssemblyIdentity
Public Shared Function FromFile (path As String) As AssemblyIdentity

Parametreler

path
String

Kimliğin alınacağı dosyanın adı.The name of the file from which the identity is to be obtained.

Döndürülenler

AssemblyIdentity

Belirtilen dosyanın derleme kimliği.The assembly identity of the specified file.

Şunlara uygulanır