BaseReference.XmlSize Özellik

Tanım

Özelliği bir XML dosyasına seri hale getirmek için kullanılan bir özelliği alır veya ayarlar Size .Gets or sets a property that is used to serialize the Size property to an XML file.

public:
 property System::String ^ XmlSize { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public string XmlSize { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.XmlSize : string with get, set
Public Property XmlSize As String

Özellik Değeri

String

SizeÖzelliğin değeri.The value of the Size property.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır