PartialClassGenerationTask.BuildTaskPath Özellik

Tanım

Bu derleme görevini içeren derlemenin yolunu alır veya ayarlar.Gets or sets the path of the assembly that contains this build task.

public:
 property System::String ^ BuildTaskPath { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string BuildTaskPath { get; set; }
member this.BuildTaskPath : string with get, set
Public Property BuildTaskPath As String

Özellik Değeri

String

Yapı görev yolu.The build task path.

Şunlara uygulanır