LoggerFilterOptions.MinLevel Özellik

Tanım

Kurallardan hiçbiri eşleşmezse, en düşük günlük iletisi düzeyini alır veya ayarlar.Gets or sets the minimum level of log messages if none of the rules match.

public:
 property Microsoft::Extensions::Logging::LogLevel MinLevel { Microsoft::Extensions::Logging::LogLevel get(); void set(Microsoft::Extensions::Logging::LogLevel value); };
public Microsoft.Extensions.Logging.LogLevel MinLevel { get; set; }
member this.MinLevel : Microsoft.Extensions.Logging.LogLevel with get, set
Public Property MinLevel As LogLevel

Özellik Değeri

LogLevel

Şunlara uygulanır