StringSegment.Buffer Özellik

Tanım

StringBunun arabelleğini alır StringSegment .Gets the String buffer for this StringSegment.

public:
 property System::String ^ Buffer { System::String ^ get(); };
public string Buffer { get; }
member this.Buffer : string
Public ReadOnly Property Buffer As String

Özellik Değeri

String

StringBunun için arabellek StringSegment .The String buffer for this StringSegment.

Şunlara uygulanır