SqlTriggerAttribute Oluşturucu

Tanım

Bir derlemede Yöntem tanımındaki bir öznitelik, yöntemi SQL Server tetikleyici olarak işaretlemek için kullanılır.An attribute on a method definition in an assembly, used to mark the method as a trigger in SQL Server.

public:
 SqlTriggerAttribute();
public SqlTriggerAttribute ();
Public Sub New ()

Örnekler

public partial class Triggers
{
  [SqlTrigger(Target="authors", Event="FOR UPDATE")]
  public static void AuthorsUpdateTrigger()
  {
    //...
  }
}
Partial Public Class Triggers

  <SqlTrigger(Target:="authors", Event:="FOR UPDATE")>
  Public Shared Sub AuthorsUpdateTrigger()

    '...
  End Sub
End Class

Açıklamalar

Aşağıdaki örnek, tablodaki var olan verileri () güncelleştirerek Tetikleyicinin etkinleştirildiğini belirtir UPDATE authors .The following example specifies that the trigger is activated by updating existing data (UPDATE) in the table authors.

Şunlara uygulanır