SqlUserDefinedAggregateAttribute.IsInvariantToOrder Özellik

Tanım

Toplamanın sıralama için sabit olup olmadığını gösterir.Indicates whether the aggregate is invariant to order.

public:
 property bool IsInvariantToOrder { bool get(); void set(bool value); };
public bool IsInvariantToOrder { get; set; }
member this.IsInvariantToOrder : bool with get, set
Public Property IsInvariantToOrder As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

truetoplama sırası sabit ise; Aksi takdirde false .true if the aggregate is invariant to order; otherwise false.

Açıklamalar

Daha sonraki kullanımlar için ayrılmıştır.Reserved for future use. Bu özellik şu anda sorgu işlemcisi tarafından kullanılmıyor: Order Şu anda garanti edilmez.This property is not currently used by the query processor: order is currently not guaranteed.

Bu özelliğin yanlış ayarlanması hatalı sorgu sonuçları oluşmasına neden olabilir.Incorrectly setting this property can result in incorrect query results. Bu özellik bir iyileştirici ipucu değil; Seçilen planı ve sorgu tarafından döndürülen sonuçları etkiler.This property is not an optimizer hint; it affects the plan selected and the results returned by the query.

Bu özellik için varsayılan değer false .The default value for this property is false.

Şunlara uygulanır