WindowsFormsApplicationBase.EnableVisualStyles Özellik

Tanım

Bu uygulamanın Windows için Windows XP stilleri, denetimleri vb. kullanıp kullanmayacağını belirler.Determines whether this application will use the Windows XP styles for windows, controls, and so on.

protected:
 property bool EnableVisualStyles { bool get(); void set(bool value); };
protected bool EnableVisualStyles { get; set; }
member this.EnableVisualStyles : bool with get, set
Protected Property EnableVisualStyles As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

BooleanBu uygulamanın Windows, denetimler vb. IÇIN XP Windows stillerini kullanıp kullanmayacağını belirten bir değer.A Boolean value that indicates whether this application will use the XP Windows styles for windows, controls, and so on.

Açıklamalar

OnInitializeYöntemi, çağrısı yapılıp yapılmayacağını anlamak için bu özelliği kullanır EnableVisualStyles .The OnInitialize method uses this property to determine whether to call EnableVisualStyles.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.