Collection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Yöntem

Tanım

Öğesinin öğelerini Collection Array belirli bir dizinden başlayarak öğesine kopyalar Array .Copies the elements of the Collection to an Array, starting at a particular Array index.

 virtual void ICollectionCopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);
abstract member ICollectionCopyTo : Array * int -> unit
override this.ICollectionCopyTo : Array * int -> unit
Sub ICollectionCopyTo (array As Array, index As Integer) Implements ICollection.CopyTo

Parametreler

array
Array

ArrayNesnesinden kopyalanmış öğelerin hedefi olan tek boyutlu Collection .The one-dimensional Array that is the destination of the elements copied from Collection object. ArraySıfır tabanlı dizine sahip olmalıdır.The Array must have zero-based indexing.

index
Int32

array içinde kopyalamanın başladığı sıfır tabanlı dizin.The zero-based index in array at which copying begins.

Özel durumlar

array, null değeridir.array is null.

index, sıfırdan küçüktür.index is less than zero.

array çok boyutludur.array is multidimensional.

-veya--or- Kaynak nesnedeki öğe sayısı, Collection hedefin sonuna kadar olan kullanılabilir alandan daha büyük index array .The number of elements in the source Collection object is greater than the available space from index to the end of the destination array.

Kaynak nesnenin türü, Collection hedefin türüne otomatik olarak atanamaz array .The type of the source Collection object cannot be cast automatically to the type of the destination array.

Açıklamalar

Öğeleri, Array Numaralandırıcının nesne boyunca yineleme sırasına göre ' ye kopyalanır Collection .The elements are copied to the Array in the same order in which the enumerator iterates through the Collection object.

Bu yöntem n n , öğesinden elde edilen bir O () işlemidir ICollection.Count .This method is an O(n) operation, where n is obtained from the ICollection.Count.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.