Collection.ICollection.SyncRoot Özellik

Tanım

Nesneye erişimi eşzamanlı hale getirmek için kullanılabilecek bir nesne alır Collection .Gets an object that can be used to synchronize access to the Collection object.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
member this.System.Collections.ICollection.SyncRoot : obj
 ReadOnly Property ICollectionSyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Özellik Değeri

Object

Nesneye erişimi eşzamanlı hale getirmek için kullanılabilen bir nesne Collection .An object that can be used to synchronize access to the Collection object.

Şunlara uygulanır