Collection.IList.IndexOf(Object) Yöntem

Tanım

Nesnedeki belirli bir öğenin dizinini belirler Collection .Determines the index of a specific item in the Collection object.

 virtual int IListIndexOf(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object value);
abstract member IListIndexOf : obj -> int
override this.IListIndexOf : obj -> int
Function IListIndexOf (value As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parametreler

value
Object

ObjectNesnesini bulmak için Collection .The Object to locate in the Collection object.

Döndürülenler

Int32

valueKoleksiyonda bulunursa öğesinin dizini; Aksi takdirde,-1.The index of value if found in the collection; otherwise, -1.

Açıklamalar

Bu yöntem nesnedeki belirli bir öğenin dizinini belirler Collection .This method determines the index of a specific item in the Collection object.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.