MBinding.PropertyName Özellik

Tanım

Bir veri nesnesinden bir özelliğin adını alır.Gets the name of a property from a data object.

public:
 property System::String ^ PropertyName { System::String ^ get(); };
public string PropertyName { get; }
member this.PropertyName : string
Public ReadOnly Property PropertyName As String

Özellik Değeri

String

StringÖzellik adını içeren bir.A String that contains the property name.

Uygulamalar

Açıklamalar

Not

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 ad alanındaki işlevler ve nesneler, Visual Basic 6.0’dan Visual Basic 2008’e yükseltme araçlarının kullanımı için sağlanır.Functions and objects in the Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 namespace are provided for use by the tools for upgrading from Visual Basic 6.0 to Visual Basic 2008. Çoğu durumda, bu işlevler ve nesneler .NET Framework’teki diğer ad alanlarında bulabileceğiniz işlevlerin birer yinelemesidir.In most cases, these functions and objects duplicate functionality that you can find in other namespaces in the .NET Framework. Bunlar yalnızca, Visual Basic 6.0 kod modelinin .NET Framework uygulamasından önemli ölçüde farklı olduğu durumlarda gereklidir.They are necessary only when the Visual Basic 6.0 code model differs significantly from the .NET Framework implementation.

Şunlara uygulanır