WebBrowserArray.GetControlInstanceType Yöntem

Tanım

Geçersiz kılmalar GetControlInstanceType() .Overrides GetControlInstanceType().

protected:
 override Type ^ GetControlInstanceType();
protected override Type GetControlInstanceType ();
override this.GetControlInstanceType : unit -> Type
Protected Overrides Function GetControlInstanceType () As Type

Döndürülenler

Type

Denetim dizisindeki bir denetim türü.The type of a control in a control array.

Açıklamalar

Bu yöntem uygulama kodundan çağrılamaz.This method cannot be called from your application's code. GetTypeBunun yerine yöntemini kullanın.Use the GetType method instead.

Not

Ad alanındaki işlevler ve nesneler, Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 Visual Basic 6,0 ' den Visual Basic yükseltmek için araçlar tarafından kullanılmak üzere sağlanır.Functions and objects in the Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 namespace are provided for use by the tools for upgrading from Visual Basic 6.0 to Visual Basic. Çoğu durumda, bu işlevler ve nesneler içindeki diğer ad alanlarında bulabileceğiniz işlevselliği çoğaltın .NET Framework.NET Framework .In most cases, these functions and objects duplicate functionality that you can find in other namespaces in the .NET Framework.NET Framework. Bunlar yalnızca Visual Basic 6,0 kod modelinin uygulamadan önemli ölçüde farklı olduğu durumlarda gereklidir .NET Framework.NET Framework .They are necessary only when the Visual Basic 6.0 code model differs significantly from the .NET Framework.NET Framework implementation.

Şunlara uygulanır