IVsaEngine.Site Özellik

Tanım

IVsaSiteAna bilgisayar ile iletişim kurmak için betik altyapısı tarafından kullanılan ana bilgisayar tarafından uygulanan nesneyi alır veya ayarlar.Gets or sets the host-implemented IVsaSite object that is used by the script engine to communicate with the host.

public:
 property Microsoft::Vsa::IVsaSite ^ Site { Microsoft::Vsa::IVsaSite ^ get(); void set(Microsoft::Vsa::IVsaSite ^ value); };
public Microsoft.Vsa.IVsaSite Site { get; set; }
member this.Site : Microsoft.Vsa.IVsaSite with get, set
Public Property Site As IVsaSite

Özellik Değeri

IVsaSite

Geçerli nesneye bir başvuru IVsaSite .A reference to the current IVsaSite object.

Şunlara uygulanır