VsaEngineClass.SetOption(String, Object) Yöntem

Tanım

Bir betik altyapısı için uygulamaya özgü seçenekleri ayarlar.Sets implementation-specific options for a script engine.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 virtual void SetOption(System::String ^ Name, System::Object ^ value) = Microsoft::Vsa::IVsaEngine::SetOption;
public virtual void SetOption (string Name, object value);
abstract member SetOption : string * obj -> unit
override this.SetOption : string * obj -> unit
Public Overridable Sub SetOption (Name As String, value As Object)

Parametreler

Name
String

Ayarlanacak seçeneğin adı.The name of the option to set.

value
Object

Ayarlanmakta olan seçeneğin değeri.The value for the option being set.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır