VsaEngineClass.Site Özellik

Tanım

IVsaSiteAna bilgisayar ile iletişim kurmak için betik altyapısı tarafından kullanılan ana bilgisayar tarafından uygulanan nesneyi alır veya ayarlar.Gets or sets the host-implemented IVsaSite object that is used by the script engine to communicate with the host.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 virtual property Microsoft::Vsa::IVsaSite ^ Site { Microsoft::Vsa::IVsaSite ^ get(); void set(Microsoft::Vsa::IVsaSite ^ value); };
public virtual Microsoft.Vsa.IVsaSite Site { get; set; }
member this.Site : Microsoft.Vsa.IVsaSite with get, set
Public Overridable Property Site As IVsaSite

Özellik Değeri

IVsaSite

Geçerli nesneye bir başvuru IVsaSite .A reference to the current IVsaSite object.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır