Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> Temsilci

Tanım

Yedi parametre içeren bir yöntemi kapsüller ve bir değer döndürmez.Encapsulates a method that has seven parameters and does not return a value.

generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7>
public delegate void Action(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3, T4 arg4, T5 arg5, T6 arg6, T7 arg7);
public delegate void Action<in T1,in T2,in T3,in T4,in T5,in T6,in T7>(T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3, T4 arg4, T5 arg5, T6 arg6, T7 arg7);
type Action<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7> = delegate of 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 -> unit
Public Delegate Sub Action(Of In T1, In T2, In T3, In T4, In T5, In T6, In T7)(arg1 As T1, arg2 As T2, arg3 As T3, arg4 As T4, arg5 As T5, arg6 As T6, arg7 As T7)

Tür Parametreleri

T1

Bu temsilcinin sarmalayan metodun ilk parametre türü.The type of the first parameter of the method that this delegate encapsulates.

Bu genel tür parametresi kontravaryanttır. Bu, kendi belirttiğiniz türü veya daha az türetilmiş başka bir türü kullanabileceğiniz anlamına gelir. Kovaryans ve kontravaryans hakkında daha fazla bilgi için bkz. Genel Türlerde Kovaryans ve Kontravaryans.
T2

Bu temsilcinin sarmalayan yöntemin ikinci parametresinin türü.The type of the second parameter of the method that this delegate encapsulates.

Bu genel tür parametresi kontravaryanttır. Bu, kendi belirttiğiniz türü veya daha az türetilmiş başka bir türü kullanabileceğiniz anlamına gelir. Kovaryans ve kontravaryans hakkında daha fazla bilgi için bkz. Genel Türlerde Kovaryans ve Kontravaryans.
T3

Bu temsilcinin sarmalayan yönteminin üçüncü parametresinin türü.The type of the third parameter of the method that this delegate encapsulates.

Bu genel tür parametresi kontravaryanttır. Bu, kendi belirttiğiniz türü veya daha az türetilmiş başka bir türü kullanabileceğiniz anlamına gelir. Kovaryans ve kontravaryans hakkında daha fazla bilgi için bkz. Genel Türlerde Kovaryans ve Kontravaryans.
T4

Bu temsilcinin sarmalayan yönteminin dördüncü parametresinin türü.The type of the fourth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Bu genel tür parametresi kontravaryanttır. Bu, kendi belirttiğiniz türü veya daha az türetilmiş başka bir türü kullanabileceğiniz anlamına gelir. Kovaryans ve kontravaryans hakkında daha fazla bilgi için bkz. Genel Türlerde Kovaryans ve Kontravaryans.
T5

Bu temsilcinin sarmalayan yöntemin beşinci parametresinin türü.The type of the fifth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Bu genel tür parametresi kontravaryanttır. Bu, kendi belirttiğiniz türü veya daha az türetilmiş başka bir türü kullanabileceğiniz anlamına gelir. Kovaryans ve kontravaryans hakkında daha fazla bilgi için bkz. Genel Türlerde Kovaryans ve Kontravaryans.
T6

Bu temsilcinin sarmalayan metodun altıncı parametresinin türü.The type of the sixth parameter of the method that this delegate encapsulates.

Bu genel tür parametresi kontravaryanttır. Bu, kendi belirttiğiniz türü veya daha az türetilmiş başka bir türü kullanabileceğiniz anlamına gelir. Kovaryans ve kontravaryans hakkında daha fazla bilgi için bkz. Genel Türlerde Kovaryans ve Kontravaryans.
T7

Bu temsilcinin sarmalayan yönteminin yedinci parametresinin türü.The type of the seventh parameter of the method that this delegate encapsulates.

Bu genel tür parametresi kontravaryanttır. Bu, kendi belirttiğiniz türü veya daha az türetilmiş başka bir türü kullanabileceğiniz anlamına gelir. Kovaryans ve kontravaryans hakkında daha fazla bilgi için bkz. Genel Türlerde Kovaryans ve Kontravaryans.

Parametreler

arg1
T1

Bu temsilcinin sarmalayan yöntemin ilk parametresi.The first parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg2
T2

Bu temsilcinin sarmalayan yöntemin ikinci parametresi.The second parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg3
T3

Bu temsilcinin sarmalayan yönteminin üçüncü parametresi.The third parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg4
T4

Bu temsilcinin sarmalayan yönteminin dördüncü parametresi.The fourth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg5
T5

Bu temsilcinin sarmalayan yönteminin beşinci parametresi.The fifth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg6
T6

Bu temsilcinin sarmalayan metodun altıncı parametresi.The sixth parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg7
T7

Bu temsilcinin sarmalayan yönteminin yedinci parametresi.The seventh parameter of the method that this delegate encapsulates.

Devralma
Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>

Açıklamalar

Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>Özel bir temsilciyi açıkça bildirmeksizin bir yöntemi parametre olarak geçirmek için temsilciyi kullanabilirsiniz.You can use the Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> delegate to pass a method as a parameter without explicitly declaring a custom delegate. Encapsulated Yöntem, bu temsilci tarafından tanımlanan yöntem imzasına karşılık gelmelidir.The encapsulated method must correspond to the method signature that is defined by this delegate. Bu, kapsüllenmiş yöntemin değere göre kendisine geçirilen yedi parametreye sahip olması ve bir değer döndürmemelidir.This means that the encapsulated method must have seven parameters that are all passed to it by value, and it must not return a value. (C# dilinde yöntemin dönmesi gerekir void .(In C#, the method must return void. Visual Basic ' de,... ile tanımlanması gerekir Sub .End SubIn Visual Basic, it must be defined by the SubEnd Sub oluşturma.construct. Ayrıca, yoksayılan bir değer döndüren bir yöntem de olabilir.) Genellikle, bu tür bir yöntemi bir işlemi gerçekleştirmek için kullanılır.It can also be a method that returns a value that is ignored.) Typically, such a method is used to perform an operation.

Not

Yedi parametre içeren ve bir değer döndüren bir yönteme başvurmak için Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TResult> bunun yerine genel temsilciyi kullanın.To reference a method that has seven parameters and returns a value, use the generic Func<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TResult> delegate instead.

Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>Temsilciyi anonim yöntemlerle ve lambda ifadeleriyle de kullanabilirsiniz.You can also use the Action<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> delegate with anonymous methods and lambda expressions.

Uzantı Metotları

GetMethodInfo(Delegate)

Belirtilen temsilci tarafından temsil edilen yöntemi temsil eden bir nesne alır.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.