ActivityAction<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>.Argument14 Özellik

Tanım

Etkinlik temsilcisinin on dört bağımsız değişkenini alır veya ayarlar.Gets or sets the fourteenth in argument of the activity delegate.

public:
 property System::Activities::DelegateInArgument<T14> ^ Argument14 { System::Activities::DelegateInArgument<T14> ^ get(); void set(System::Activities::DelegateInArgument<T14> ^ value); };
public System.Activities.DelegateInArgument<T14> Argument14 { get; set; }
member this.Argument14 : System.Activities.DelegateInArgument<'T14> with get, set
Public Property Argument14 As DelegateInArgument(Of T14)

Özellik Değeri

DelegateInArgument<T14>

Etkinlik temsilcisine bir bağımsız değişken.An argument to an activity delegate.

Şunlara uygulanır