DynamicActivity.Name Özellik

Tanım

İş akışı tasarımcısında etkinlik için gösterilecek ad.The name to be displayed for the activity in the workflow designer.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Özellik Değeri

String

Etkinlik adı.The activity name.

Şunlara uygulanır