RemoteArgument.StringValue Özellik

Tanım

Temsil eden öğesini alır veya ayarlar String RemoteArgument .Gets or sets the String that the RemoteArgument represents.

public:
 property System::String ^ StringValue { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string StringValue { get; set; }
member this.StringValue : string with get, set
Public Property StringValue As String

Özellik Değeri

String

String RemoteArgument null Öğesinin değeri henüz belirtilmemişse, temsil eder RemoteArgument .The String that the RemoteArgument represents; null if the value of the RemoteArgument has not yet been specified.

Özel durumlar

RemoteArgumentKindÖzellik değer olarak ayarlanmadı Intrinsic .The RemoteArgumentKind property is not set to the Intrinsic value.

-veya--or- TypeCodeÖzellik değer olarak ayarlanmadı String .The TypeCode property is not set to the String value.

-veya--or- Özelliği iken bu özellik ayarlanır IsByRef false .This property is set while the IsByRef property is false.

Şunlara uygulanır