ArgumentException.ParamName Özellik

Tanım

Bu özel duruma neden olan parametrenin adını alır.Gets the name of the parameter that causes this exception.

public:
 virtual property System::String ^ ParamName { System::String ^ get(); };
public virtual string ParamName { get; }
public virtual string? ParamName { get; }
member this.ParamName : string
Public Overridable ReadOnly Property ParamName As String

Özellik Değeri

String

Parametre adı.The parameter name.

Açıklamalar

Her birinin ArgumentException , bu özel duruma neden olan parametrenin adını taşıması gerekir.Every ArgumentException should carry the name of the parameter that causes this exception.

Bu özellik salt okunurdur ve oluşturucuya geçirilmiş ile aynı değeri döndürür.This property is read-only, and returns the same value as was passed into the constructor. Geçersiz kılma yöntemleri yalnızca parametre adının biçimini özelleştirmek için kullanılmalıdır.Overriding methods should be used solely to customize the format of the parameter name.

Parametre adı yerelleştirme amaçları için çevrilmemelidir.The parameter name should not be translated for localization purposes.

Şunlara uygulanır