Attribute.Match(Object) Yöntem

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, bu örneğin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

public:
 virtual bool Match(System::Object ^ obj);
public virtual bool Match (object obj);
abstract member Match : obj -> bool
override this.Match : obj -> bool
Public Overridable Function Match (obj As Object) As Boolean

Parametreler

obj
Object

ObjectBu örnekle Karşılaştırılacak bir Attribute .An Object to compare with this instance of Attribute.

Döndürülenler

Boolean

true Bu örnek eşitse obj ; Aksi takdirde, false .true if this instance equals obj; otherwise, false.

Açıklamalar

Bu yöntem, bir diğerinin eşit olup olmadığını belirler Attribute .This method determines if one Attribute equals another. Varsayılan uygulama, ile aynıdır ve aynı Equals türde iki özniteliğin aynı olup olmadığını ve aynı alan değerlerini içerip içermediğini belirler.Its default implementation is the same as Equals, which determines whether two attributes are of the same type and have the same field values.

Genel olarak, Equals yöntemi başvuru veya değer eşitlik için standart bir test gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır.In general, the Equals method is intended to perform a standard test for reference or value equality. MatchAynı türde ve aynı değerlere sahip olan iki öznitelik örneği dışında bazı ölçütlere dayalı eşitlik için özel bir karşılaştırma gerçekleştirmek istediğinizde, yöntemi geçersiz kılabilirsiniz.You can override the Match method when you want to perform a custom comparison for equality that is based on some criteria other than that two attribute instances are of the same type and have identical values. Örneğin, Match aşağıdaki senaryolarda öznitelikleri karşılaştırmak için yöntemini geçersiz kılabilirsiniz:For example, you can override the Match method to compare attributes in the following scenarios:

 • Bir öznitelik, bir bit alanı içerir ve belirli bir bit ayarlandıysa iki öznitelik örneğini de eşit kabul edersiniz.An attribute includes a bit field, and you consider two attribute instances equal if a particular bit is set. Örneğin bir öznitelik, NumericDisplay bir istemcinin desteklediği sayısal biçimleri (ikili, sekizli, ondalık ve onaltılık gibi) gösteren bir bit alanı içerebilir.For example, a NumericDisplay attribute might include a bit field that indicates what numeric formats (such as binary, octal, decimal, and hexadecimal) a client supports. Geçersiz kılınan Match Yöntem, aynı sayısal biçimi destekleseler iki örneği eşit kabul edebilir.The overridden Match method might consider two instances equal if they support the same numeric format.

 • Bir öznitelik, aynı türde bilgileri içeren birden çok alan içerir veya değerleri herhangi bir sırada olabilen bir dizi içerir.An attribute includes multiple fields that contain the same kind of information, or it contains an array in which values can be in any order. Örneğin, bir Author öznitelik yazar adları için birden çok alan içerebilir.For example, an Author attribute might include multiple fields for author names. Geçersiz kılınan Match Yöntem, her alanın ilgili alana eşit olup olmamasına bakılmaksızın aynı yazarlara sahip olmaları durumunda iki örneği kabul edebilir.The overridden Match method might consider two instances equal if they have the same authors regardless of whether each field is equal to the corresponding field.

ÖrnekExample

Aşağıdaki örnek, Match öznitelik değerleri için özel bir karşılaştırma yöntemi oluşturmak üzere öğesinin kullanımını gösterir.The following example illustrates the use of Match to create a custom comparison method for attribute values. AuthorsAttributeDahili olarak yazar adlarını depolayan bir içeren bir tanımlar List<String> .If defines an AuthorsAttribute that internally contains a List<String> that stores authors' names. Adlar listedeki herhangi bir sırada gerçekleşebildiğinden, Match listedeki konumlarından bağımsız olarak yazar adlarını karşılaştırmak için yöntemini geçersiz kılar.Because the names can occur in any order in the list, it overrides the Match method to compare author names regardless of their position in the list. EqualsDeğer eşitliği için bir test gerçekleştiren yöntemi, yönteminden farklı sonuçlar döndürür Match .Note the Equals method, which performs a test for value equality, returns different results from the Match method.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Reflection;

// A custom attribute to allow multiple authors per method.
[AttributeUsage(AttributeTargets.Method)]
public class AuthorsAttribute : Attribute
{
  protected List<string> _authors;

  public AuthorsAttribute(params string[] names)
  {
   _authors = new List<string>(names);
  }

  public List<string> Authors
  {
    get { return _authors; }
  }

  // Determine if the object is a match to this one.
  public override bool Match(object obj)
  {
   // Return false if obj is null or not an AuthorsAttribute.
   AuthorsAttribute authors2 = obj as AuthorsAttribute;
   if (authors2 == null) return false;

    // Return true if obj and this instance are the same object reference.
   if (Object.ReferenceEquals(this, authors2))
     return true;

   // Return false if obj and this instance have different numbers of authors
   if (_authors.Count != authors2._authors.Count)
     return false;

   bool matches = false;
   foreach (var author in _authors)
   {
     for (int ctr = 0; ctr < authors2._authors.Count; ctr++)
     {
      if (author == authors2._authors[ctr])
      {
        matches = true;
        break;
      }
      if (ctr == authors2._authors.Count)
      {
        matches = false;
      }
     }
   }
   return matches;
  }

  public override string ToString()
  {
   string retval = "";
   for (int ctr = 0; ctr < _authors.Count; ctr++)
   {
     retval += $"{_authors[ctr]}{(ctr < _authors.Count - 1 ? ", " : String.Empty)}";
   }
   if (retval.Trim().Length == 0)
   {
     return "<unknown>";
   }
   return retval;
  }
}

// Add some authors to methods of a class.
public class TestClass {
  [Authors("Leo Tolstoy", "John Milton")]
  public void Method1()
  {}

  [Authors("Anonymous")]
  public void Method2()
  {}

  [Authors("Leo Tolstoy", "John Milton", "Nathaniel Hawthorne")]
  public void Method3()
  {}

  [Authors("John Milton", "Leo Tolstoy")]
  public void Method4()
  {}
}

class Example
{
  static void Main()
  {
    // Get the type for TestClass to access its metadata.
    Type clsType = typeof(TestClass);

    // Iterate through each method of the class.
   AuthorsAttribute authors = null;
    foreach(var method in clsType.GetMethods())
   {
      // Check each method for the Authors attribute.
      AuthorsAttribute authAttr = (AuthorsAttribute) Attribute.GetCustomAttribute(method,
                     typeof(AuthorsAttribute));
      if (authAttr != null)
     {
      // Display the authors.
        Console.WriteLine($"{clsType.Name}.{method.Name} was authored by {authAttr}.");

      // Select Method1's authors as the basis for comparison.
      if (method.Name == "Method1")
      {
          authors = authAttr;
        Console.WriteLine();
        continue;
      }

      // Compare first authors with the authors of this method.
      if (authors.Match(authAttr))
      {
          Console.WriteLine("TestClass.Method1 was also authored by the same team.");
      }

      // Perform an equality comparison of the two attributes.
      Console.WriteLine($"{authors} {(authors.Equals(authAttr) ? "=" : "<>")} {authAttr}");
      Console.WriteLine();
      }
    }
  }
}
// The example displays the following output:
//    TestClass.Method1 was authored by Leo Tolstoy, John Milton.
//
//    TestClass.Method2 was authored by Anonymous.
//    Leo Tolstoy, John Milton <> Anonymous
//
//    TestClass.Method3 was authored by Leo Tolstoy, John Milton, Nathaniel Hawthorne.
//    Leo Tolstoy, John Milton <> Leo Tolstoy, John Milton, Nathaniel Hawthorne
//
//    TestClass.Method4 was authored by John Milton, Leo Tolstoy.
//    TestClass.Method1 was also authored by the same team.
//    Leo Tolstoy, John Milton <> John Milton, Leo Tolstoy
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Reflection
                                
' A custom attribute to allow multiple authors per method.
<AttributeUsage(AttributeTargets.Method)> _
Public Class AuthorsAttribute : Inherits Attribute 
  Protected _authors As List(Of String)

  Public Sub New(paramarray names As String()) 
   _authors = New List(Of string)(names)
  End Sub

  Public ReadOnly Property Authors As List(Of String) 
    Get 
     Return _authors
   End Get  
  End Property

  ' Determine if the object is a match to this one.
  Public Overrides Function Match(obj As Object) As Boolean 
   ' Return false if obj is null or not an AuthorsAttribute.
   Dim authors2 As AuthorsAttribute = DirectCast(obj, AuthorsAttribute)
   If authors2 Is Nothing Then Return False
   
    ' Return true if obj and this instance are the same object reference.
   If Object.ReferenceEquals(Me, authors2) Then Return True

   ' Return false if obj and this instance have different numbers of authors
   If _authors.Count <> authors2._authors.Count Then Return False
     
   Dim matches As Boolean = False
   For Each author in _authors 
     For ctr As Integer = 0 To authors2._authors.Count - 1
      If author = authors2._authors(ctr) Then
        matches = True
        Exit For
      End If
      If ctr = authors2._authors.Count Then matches = False
     Next
   Next
   Return matches
  End Function

  Public Overrides Function ToString() As String
   Dim retval As String = ""
   For ctr As Integer = 0 To _authors.Count -1
     retval += $"{_authors(ctr)}{If(ctr < _authors.Count - 1, ", ", String.Empty)}"
   Next
   If retval.Trim().Length = 0 Then Return "<unknown>"

   Return retval
  End Function
End Class

' Add some authors to methods of a class.
Public Class TestClass 
  <Authors("Leo Tolstoy", "John Milton")>
  Public sub Method1()
  End sub

  <Authors("Anonymous")>
  Public Sub Method2()
  End Sub

  <Authors("Leo Tolstoy", "John Milton", "Nathaniel Hawthorne")>
  Public Sub Method3()
  End Sub

  <Authors("John Milton", "Leo Tolstoy")>
  Public Sub Method4()
  End Sub
End Class

Public Module Example 
  Public Sub Main() 
    ' Get the type for TestClass to access its metadata.
    Dim clsType As Type = GetType(TestClass)

    ' Iterate through each method of the class.
   Dim authors As AuthorsAttribute = Nothing
    For Each method In clsType.GetMethods() 
      ' Check each method for the Authors attribute.
      Dim authAttr As AuthorsAttribute = DirectCast(Attribute.GetCustomAttribute(method, 
                     GetType(AuthorsAttribute)), AuthorsAttribute)
      If authAttr IsNot Nothing Then 
      ' Display the authors.
        Console.WriteLine($"{clsType.Name}.{method.Name} was authored by {authAttr}.")

      ' Select Method1's authors as the basis for comparison.
      If method.Name = "Method1" Then
          authors = authAttr
        Console.WriteLine()
        Continue For
      End If
     
      ' Compare first authors with the authors of this method.
      If authors.Match(authAttr) Then
          Console.WriteLine("TestClass.Method1 was also authored by the same team.")
      End If

      ' Perform an equality comparison of the two attributes.
      Console.WriteLine($"{authors} {If(authors.Equals(authAttr), "=", "<>")} {authAttr}")
      Console.WriteLine()
      End If
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
//    TestClass.Method1 was authored by Leo Tolstoy, John Milton.
//    
//    TestClass.Method2 was authored by Anonymous.
//    Leo Tolstoy, John Milton <> Anonymous
//    
//    TestClass.Method3 was authored by Leo Tolstoy, John Milton, Nathaniel Hawthorne.
//    Leo Tolstoy, John Milton <> Leo Tolstoy, John Milton, Nathaniel Hawthorne
//    
//    TestClass.Method4 was authored by John Milton, Leo Tolstoy.
//    TestClass.Method1 was also authored by the same team.
//    Leo Tolstoy, John Milton <> John Milton, Leo Tolstoy

Şunlara uygulanır